bilallo - Bilgimizi lelim imdi sra neler rendiimizi grmekte...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Şimdi sıra neler öğrendiğimizi gör- mekte. Aşağıda bulunan soruları ya- nıtlayarak Diyafram ve Enstantane kavramları hakkında neleri öğrendi- ğinizi anlayabilirsiniz. Obrüratör olarak bilinen özelli- ğin bir diğer adı Enstantanedir. Doğru Yanlış Yapay bir şelaleden akan su damlacıklarını net bir şekilde görebilmek için enstantaneyi 1" olarak ayarlamamız yeterli ola- caktır. Doğru Yanlış Işık miktarı ve süresi diyafram ve enstantane tarafından kontrol edilir. Doğru Yanlış Karanlık ortamlarda duran bir nesnenin, iyi bir fotoğrafını elde etmek için uzun bir süre pozlama yapılması gerekir. Doğru Yanlış Bilgimizi Ölçelim [email protected] Bilal Kabaklı ToRPiLLiLeR Enstantane & Diyafram CEIT 323 Multimedia Design and Development Dersi kapsamında hazırlanmıştır. ToRPiLLiLeR 4 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Enstantanenin fotoğrafa etkisi nasıldır? Hareketi dondurarak fotoğraflamak istediği-
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

bilallo - Bilgimizi lelim imdi sra neler rendiimizi grmekte...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online