kokay - TORPLLLER Bilgimizi lelim imdi sra neler rendiimizi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
e154776@metu.edu.tr Gökay BATMAZ Enstantane & Diyafram Şimdi sıra neler öğrendiğimizi gör- mekte. Aşağıda bulunan soruları yanıtlayarak Diyafram ve Enstanta- ne kavramları hakkında neleri öğ- rendiğinizi anlayabilirsiniz. Obrüratör olarak bilinen özelliğin bir diğer adı Enstantanedir. Doğru Yanlış Yapay bir şelaleden akan su dam- lacıklarını net bir şekilde görebil- mek için enstantaneyi 1" olarak ayarlamamız yeterli olacaktır. Doğru Yanlış Işık miktarı ve süresi diyafram ve enstantane tarafından kontrol edilir. Doğru Yanlış Karanlık ortamlarda duran bir nes- nenin, iyi bir fotoğrafını elde etmek için uzun bir süre pozlama yapıl- ması gerekir. Doğru Yanlış Bilgimizi Ölçelim TORPİLLİLER CEIT 323 Multimedia Design and Development Dersi kapsamında hazırlanmıştır. 4 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Diyafram Diyafram lens ile resim algılayıcı sensör arasında bulunan bir tünel gibidir. Bu tünelde bulunan bir kapa- ğın açıklık ölçüsü fotoğraf çekimi sü-
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2010 for the course CENG ceng323 taught by Professor Ossmajani during the Spring '10 term at Middle East Technical University.

Page1 / 2

kokay - TORPLLLER Bilgimizi lelim imdi sra neler rendiimizi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online