ÅŸoko - Bilgimizi lelim imdi sra neler...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEIT 323 Multimedia Design and Development Dersi kapsamında hazırlanmıştır. Ozan Raşit Yürüm [email protected] Şimdi sıra neler öğrendiğimizi görmekte. Aşağıda bulunan soruları yanıtlayarak Di- yafram ve Enstantane kavramları hakkın- da neleri öğrendiğinizi anlayabilirsiniz. Obrüratör olarak bilinen özelliğin bir diğer adı Enstantanedir. Doğru Yanlış Yapay bir şelaleden akan su damlacıklarını net bir şekilde görebilmek için enstantaneyi 1" olarak ayarlamamız yeterli olacaktır. Doğru Yanlış Işık miktarı ve süresi diyafram ve enstantane tarafından kontrol edilir. Doğru Yanlış Karanlık ortamlarda duran bir nesnenin, iyi bir fotoğrafını elde etmek için uzun bir süre pozlama yapılması gerekir. Doğru Yanlış Enstantane & Diyafram Bilgimizi Ölçelim ToRPiLLiLeR 4 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diyafram Diyafram ayarı objektif içerisindeki diyaframın veya iris'in hangi dereceye kadar açık kalacağı- nın belirlenmesidir. Objektifler en fazla düzeyde
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

ÅŸoko - Bilgimizi lelim imdi sra neler...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online