yasin - BILGIMIZI LELIM imdi sra neler rendiimizi grmekte....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
E NSTANTANE & D İYAFRAM Şimdi sıra neler öğrendiğimizi gör- mekte. Aşağıda bulunan soruları ya- nıtlayarak Diyafram ve Enstantane kavramları hakkında neleri öğrendiği- nizi anlayabilirsiniz. Obrüratör olarak bilinen özelli- ğin bir diğer adı Enstantanedir. Doğru Yanlış Yapay bir şelaleden akan su dam- lacıklarını net bir şekilde görebil- mek için enstantaneyi 1" olarak ayarlamamız yeterli olacaktır. Doğru Yanlış Işık miktarı ve süresi diyafram ve enstantane tarafından kontrol edilir. Doğru Yanlış Karanlık ortamlarda duran bir nesnenin, iyi bir fotoğrafını elde etmek için uzun bir süre pozlama yapılması gerekir. Doğru Yanlış ToRPiLLiLeR CEIT 323 Multimedia Design and Development Dersi kapsamında hazırlanmıştır. e154798@metu.edu.tr Yasin Taşçı B ILGIMIZI Ö LÇELIM 4 5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Diyafram Açıklığı: Sadece “Diyafram”da denir. Objektifteki ayarlanabilir açıklık makineye giren ışık miktarını kontrol etmeye yarar. Aralık bü-
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2010 for the course CENG ceng323 taught by Professor Ossmajani during the Spring '10 term at Middle East Technical University.

Page1 / 2

yasin - BILGIMIZI LELIM imdi sra neler rendiimizi grmekte....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online