{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Evaluation - Sorular Grup 1 Grup 2 Grup3 Grup 4 renciler...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sorular Grup 1 Grup 2 Grup3 Grup 4 Ö renciler problemi anlad lar. ğ ı Ö renciler sorulan sorulara uygun cevaplar verdiler. ğ Grup uzmanlara dan arak bilgi edindiler. ış Grup kütüphaneyi etkin olarak kulland lar. ı Kendi aralar nda beyin f rt nas yaparak çözümler ürettiler. ı ı ı ı Ara t rma yaparak ortaya yeni çözüm önerileri koydular. ş ı
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}