Learner Handout - Şifre Değiştirme(passwd UNIX’de...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Şifre Değiştirme (passwd) : UNIX’de şifre değiştirmek için, “ passwd ” komutu kullanılır. Resimde de görebileceğiniz gibi komut satırına yazıldığında önce eski şifreyi, daha sonra yeni şifreyi, son olarak da onay için yeni şifreyi tekrar isteyecektir. Şifrelerinizi girerken ekranda herhangi bir simgeleme göremeyeceksiniz. Yani şifre karakterleri normalde olduğu gibi “ * ” ya da “- “ gibi işaretlerle belirtilmeyecek, ekranda sadece boşluk olacaktır. UNIX’de büyük - küçük harf ayırımı şifrelerde de etkindir. “ K atmerci ” ile “ k atmerci ” aynı şifre olarak kullanılamaz. UNIX’de boşluk bir şifre karakteri olarak kullanılabilir. Şifrenizde büyük-küçük harf, rakam, boşluk ve özel karakterleri bir arada kullanmanız tavsiye edilir. Ne kadar farklı eleman kullanılırsa şifrenin kırılma olasılığı kat kat düşer. Yani serafettin yerine [BA_ie} kullanmanız güvenlik açısından tavsiye edilir. Sistemde Çalışan Diğer Kullanıcıları Görme (who) : Sistemdeki diğer kullanıcıları görmek için “ who ” komutu kullanılır. Resimdeki örnekte sistemi üç kullanıcı paylaşıyor; bilalkabakli , cetinustabas ve ozgure. bilalkabakli 2007-12-12 saat 14:21 de sisteme giriş yapmış ve 144.122.211.98 ip numaralı bilgisayarı kullanıyor. Dosya Yapısı: UNIX’ deki dosya yapısını Windows’taki dosya yapısından ayıranlar özelliklerin en başında dosya adındaki esneklik gelir. Dosya isminde nokta kullanılabilir ve dosya adı 255 karakter uzunluğa erişebilir. “ . ” ile başlayan dosyalar gizli dosyalardır ve siz istemedikçe listelenmezler. Ayrıca büyük – küçük harf farkı dosya isminde etkindir. “ Y asin.Mektup ” ile “ YASIN .MektuP ” farklı dosya isimleridir. UNIX’de her kullanıcının bir “ kullanıcı dizini ” vardır. e154788 isimli kullanıcı login giriş yaptıktan sonra kendini kendi kullanıcı dizininde, home/e154788 klasöründe bulacaktır. Bilgisayar adını “ abc ” olarak kabul edersek aşağıdaki çıktının elde edilmesi muhtemeldir. login : e154788 Password : ... Günün mesajları ... abc:/home/e154788 % Kullanıcı Çalışma Alanı Değiştirme (cd) : Çalışma alanını değiştirmek için “ cd ” (default directory) komutu kullanılır. cd “ yeni_calisma_dizini ” $ cd Çalışılan dizinden home dizinine götürür. $ cd .. Bir üst dizine götürür. (Komut ( cd ) ile .. arasında bir boşluk var!) $ cd x/x2 Bulunduğunuz dizinin altındaki x dizininin altdizini x2 ‘ye götürür. $ cd ../proje1 Bir üstteki dizinin altındaki “ proje1 ” isimli dizine geç $ cd ../../mail İki üst klasördeki “ mail ” isimli dizine geç $ cd ~yasin “ yasin ” isimli kullanıcının home dizinine geç Dizinler arasında kaybolmamız oldukça muhtemeldir. Bu tip durumlarda “ pwd ” komutuyla bulunduğunuz yeri öğrenebilirsiniz!...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Learner Handout - Şifre Değiştirme(passwd UNIX’de...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online