Learner Handout - ifre Deitirme (passwd) : UNIXde ifre...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ifre Deitirme (passwd) : UNIXde ifre deitirmek iin, passwd komutu kullanlr. Resimde de grebileceiniz gibi komut satrna yazldnda nce eski ifreyi, daha sonra yeni ifreyi, son olarak da onay iin yeni ifreyi tekrar isteyecektir. ifrelerinizi girerken ekranda herhangi bir simgeleme gremeyeceksiniz. Yani ifre karakterleri normalde olduu gibi * ya da - gibi iaretlerle belirtilmeyecek, ekranda sadece boluk olacaktr. UNIXde byk - kk harf ayrm ifrelerde de etkindir. K atmerci ile k atmerci ayn ifre olarak kullanlamaz. UNIXde boluk bir ifre karakteri olarak kullanlabilir. ifrenizde byk-kk harf, rakam, boluk ve zel karakterleri bir arada kullanmanz tavsiye edilir. Ne kadar farkl eleman kullanlrsa ifrenin krlma olasl kat kat der. Yani serafettin yerine [BA_ie} kullanmanz gvenlik asndan tavsiye edilir. Sistemde alan Dier Kullanclar Grme (who) : Sistemdeki dier kullanclar grmek iin who komutu kullanlr. Resimdeki rnekte sistemi kullanc paylayor; bilalkabakli , cetinustabas ve ozgure. bilalkabakli 2007-12-12 saat 14:21 de sisteme giri yapm ve 144.122.211.98 ip numaral bilgisayar kullanyor. Dosya Yaps: UNIX deki dosya yapsn Windowstaki dosya yapsndan ayranlar zelliklerin en banda dosya adndaki esneklik gelir. Dosya isminde nokta kullanlabilir ve dosya ad 255 karakter uzunlua eriebilir. . ile balayan dosyalar gizli dosyalardr ve siz istemedike listelenmezler. Ayrca byk kk harf fark dosya isminde etkindir. Y asin.Mektup ile YASIN .MektuP farkl dosya isimleridir. UNIXde her kullancnn bir kullanc dizini vardr. e154788 isimli kullanc login giri yaptktan sonra kendini kendi kullanc dizininde, home/e154788 klasrnde bulacaktr. Bilgisayar adn abc olarak kabul edersek aadaki ktnn elde edilmesi muhtemeldir. login : e154788 Password : ... Gnn mesajlar ... abc:/home/e154788 % Kullanc alma Alan Deitirme (cd) : alma alann deitirmek iin cd (default directory) komutu kullanlr. cd yeni_calisma_dizini $ cd allan dizinden home dizinine gtrr. $ cd .. Bir st dizine gtrr. (Komut ( cd ) ile .. arasnda bir boluk var!) $ cd x/x2 Bulunduunuz dizinin altndaki x dizininin altdizini x2 ye gtrr. $ cd ../proje1 Bir stteki dizinin altndaki proje1 isimli dizine ge $ cd ../../mail ki st klasrdeki mail isimli dizine ge $ cd ~yasin yasin isimli kullancnn home dizinine ge Dizinler arasnda kaybolmamz olduka muhtemeldir. Bu tip durumlarda pwd komutuyla bulunduunuz yeri renebilirsiniz!...
View Full Document

Page1 / 13

Learner Handout - ifre Deitirme (passwd) : UNIXde ifre...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online