questionare - ANKET Bu anket 323 dersi kapsamnda hazrlanan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANKET Bu anket 323 dersi kapsamında hazırlanan eğitim metaryali hakkındaki öğrencilerin görüşlerini almak için hazırlanmıştır. 1- Kesinlikle katılmıyorum 2- Katılmıyorum 3- Fikrim Yok 4- Katılıyorum 5- Kesinlikle katılıyorum 1 2 3 4 5 Video içeriği yeterliydi 1 1 4 4 Video içeriği iyi düzenlenmişti 2 5 4 Video içeriği ihtiyaçlarımız açısından anlamlıydı 3 7 Uygulama ve örnekler yeterli sayıdaydı
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/01/2010 for the course CENG ceng323 taught by Professor Ossmajani during the Spring '10 term at Middle East Technical University.

Ask a homework question - tutors are online