{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Uygulama - CEIT323 Use of Operating Systems Uygulama 1 Cat...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CEIT323 Use of Operating Systems Uygulama 1. Cat komutunun kullanarak ekrana cat.txt dosyasının içeriğini yazdıralım. Cat komutunun kullanımı: cat dosya_adi Uygulama: cat ceit.txt yazıldığında cat.txt dosyasının içeriğinin ekrana yazdırılır. Şimdi bazı uzantıları deniyelim. Kullanım şekli: cat –[uzantı] dosya_adi cat –b ceit.txt cat –n ceit.txt 2. Cat > komutu bir dosya yaratıp onu düzenlemeye yarar ya da bir dosyanın içeriğini başka bir dosyaya aktarır. Kullanımı: cat > bote.txt Gökay Gökay Kullanımı: cat ceit.txt > bote.txt cat yenicat.txt yazdığımızda cat.txt içeriğinin yenicat.txt dosyasına aktarıldığını görebiliriz. Yenicat.txt dosyasının içeriği tamamen değişir. 3. cat >> komutu var olan dosya üzerinde değişiklik yapmaya yarar. Kullanımı: cat >> bote.txt Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği Computer education and instructional technologies cat bote.txt Kullanımı: cat ceit.txt >> bote.txt cat bote.txt yazdığımızda cat.txt dosyasının içeriğinin yenicat.txt
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Uygulama - CEIT323 Use of Operating Systems Uygulama 1 Cat...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online