deney_brinell - 1 www.koumakina2001.8m.com Deneyin Ad...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
www.koumakina2001.8m.com 1 Deneyin Ad ı Brinel Sertlik Deneyi Deneyin Amac ı Malzemenin sertlik de ğ erinin brinell cinsinden ölçülmesi Deneyin Yap ı l ı ş ı Belli çaptaki sert bir bilya malzeme yüzeyine belli bir P yükü uygulanarak 30 saniye süre ile bast ı r ı l ı r. Deneyde uygulanan yükün meydana gelen izin alana bölünmesiyle Brinell sertlik de ğ eri (BSD)bulunur. 400 Brinell de ğ erine kadar sertlik de ğ erleri için sertle ş tirilmi ş çelik bilyalar, daha büyük sertlikler için sinterlenmi ş malzemeden yap ı lm ı ş bilyalar kullan ı l ı r. Bask ı ucu olarak kullan ı lan bilyalarda max +- % ½ çap farklar ı na izin verilir. En fazla kullan ı lan bilya çaplar ı :0.625 ; 1.25; 2.5; 5 ve 10 mm’ dir. Parça kal ı nl ı ğ ı na ba ğ l ı olarak tercih edilir. Tercih edilecek bilya çaplar ı Malzeme kal ı nl ı ğ ı (mm) Bilya çap ı >6 2.5 –5 –10 3 – 6 2.5 –5 2 – 3 2.5 E ğ er küçük bilyalar kullan ı lm ı ş sa deney sonuçlar ı nda bunun belirtilmesi gerekir. Örne ğ in 165 BSD 2.5 / 187.5. burada 187.5 kgf cinsinden deney yükü, 2.5 mm cinsinden bilya çap ı , 165 ise malzemenin Brinell sertli ğ idir. Malzemenin üzerine uygulanacak yük de ğ eri sertli ğ i ölçülecek malzemenin cinsine ve bilya çap ı na göre seçilmektedir. d/D = 0.20 – 0.70 oran ı sa ğ land ı ğ ı durumlarda uygulanan yük de ğ eri do ğ ru kabul edilir. Çe ş itli bilya çaplar ı ve malzemelere göre uygulanacak yükler tablo 1 de verilmi ş tir. Deney yükünün saptanmas ı nda P=CD² ba ğ ı nt ı s ı kullan ı l ı r. Burada P deney yükü, C malzeme cinsine göre de ğ i ş en yükleme dercesidir. Bilya çap ı 30.D² 10.D² 5.D² 10 3000 1000 500 5 750 250 125 02.May 187.5 62.5 31.25 Ölçme aral ı ğ ı 67 - 450 22 - 315 11 - 158 Malzeme grubu Çelik ,dökme Cu ve hafif Saf Al, Mg,Zn demir, Ti ala ş . metal ala ş . Brinell sertli ğ i ile malzemenin çekme dayan ı m ı hakk ı nda bilgi edinebiliriz. Bunun için σ max =x.BSD ba ğ ı nt ı s ı kullan ı l ı r. X faktörü malzemenin cinsine göre de ğ i ş en bir katsay ı d ı r. örne ğ in çelikler için 0.35 ,tavl ı çelikler için 0.36, bak ı r ala ş ı mlar ı için 0.55 Deneyde dikkat edilecek hususlar 1- Sertli ğ i ölçülecek malzemenin yüzeyi parlak ve z ı mparalanm ı ş olmal ı ve yüzey tabana paralel olmal ı , esnemeye imkan tan ı nmamal ı d ı r. 2- Deney izleri birbirinden ve parçan ı n kenarlar ı ndan en az d kadar uzak olmal ı d ı r. 3- Homojen iç yap ı ya sahip olmayan malzemelerde Brinell sertlik deneyi uygulanmal ı d ı r. Ayr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

deney_brinell - 1 www.koumakina2001.8m.com Deneyin Ad...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online