{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 1 voorjaar 2008 - Case 1 Opgave 1 In het grootboek van...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 1 Opgave 1 In het grootboek van Andries Dekkers te Arnhem komen onder andere de volgende rekeningen voor, met daarbij de vermelde tellingen per 31 augustus 2007. Debiteuren Crediteuren Telling 48.600 Telling 35.100 Telling 39.500 Telling 87.400 Inkoopwaarde omzet Omzet Telling 56.200 Telling 84.300 Huurkosten Loonkosten Telling 16.000 Telling 21.800 Overige bedrijfskosten Eigen vermogen Telling 15.400 Telling € 180.000 Privé Telling 3.600 Telling 1.100 Gevraagd a. Stel de resultatenrekening over augustus 2007 samen in scontrovorm. NB. Onder de hierboven genoemde rekeningen zijn alle hulprekeningen van het Eigen vermogen opgenomen. b. Bepaal het Eigen vermogen per 31 augustus 2007. c. Sluit bovenstaande rekeningen af per 31 augustus 2007 en heropen ze – zonodig – per 1 september 2007. d. Stel opnieuw de resultatenrekening over augustus 2007 samen, maar nu in de verticale vorm.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Opgave 2 Handelsonderneming Emans in Goes, die handelt in gereedschap en ijzerwaren, beschikt per 31 maart 2007 over de volgende saldibalans: Nr.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}