Case 2 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking Case 2 Opgave...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking Case 2 Opgave 1 a. 1. 940 Interest vreemd vermogen 4.000 (6% van € 800.000)/12 Aan 170 Te betalen interest 4.000 2. 940 Interest vreemd vermogen 2.625 (6,3% van € 500.000)/12 Aan 170 Te betalen interest 2.625 3. 470 Interestkosten € 19.800 (7,2% van € 3.300.000)/12 Aan 941 Ingecalculeerde interest € 19.800 4. 170 Te betalen interest € 48.000 800 × (6% van € 1.000) Aan 175 Te betalen coupons € 48.000 5. 170 Te betalen interest € 31.500 6,3% van € 500.000 Aan 110 ABN-AMRO Bank € 31.500 6. 175 Te betalen coupons € 43.200 720 × (6% van € 1.000) Aan 110 ABN-AMRO Bank € 43.200 b. 1. € 19.800 - € 4.000 - € 2.625 = W € 13.175 2. 941 Ingecalculeerde interest € 19.800 Aan 940 Interest vreemd vermogen 6.625 Aan 945 Interestresultaat 13.175 3. Interest eigen vermogen (7,2% van € 2.000.000)/12 = € 12.000,-- Interest obligatielening ((7,2% – 6%) van € 800.000)/12 = „ 800,-- Interest hypothecaire lening ((7,2% – 6,3%) van € 500.000)/12 = 375,-- Interestresultaat € 13.175,--
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Case 2 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking Case 2 Opgave...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online