Case 2 voorjaar 2008 - Case 2 Opgave 1 Superbe BV in...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 2 Opgave 1 Superbe BV in Vlissingen wordt gefinancierd door middel van: - eigen vermogen van € 2.000.000,-; een 6% obligatielening van € 800.000,-, verdeeld in obligaties van € 1.000,- nominaal per stuk. De coupons vervallen jaarlijks op 1 december. - een 6,3% hypothecaire lening van € 500.000,-; De interest op deze lening moet jaarlijks achteraf worden betaald op 31 december. In de kostprijs wordt interest gecalculeerd op basis van 7,2% per jaar. In de boekhouding past Superbe BV de permanence toe met maandelijkse resultatenoverzichten. Superbe BV heeft onder andere de volgende rekeningen in gebruik: 110 ABN-AMRO Bank 940 Interest vreemd vermogen 170 Te betalen interest 941 Ingecalculeerde interest 175 Te betalen coupons 945 Interestresultaat 470 Interestkosten Gevraagd a. Journaliseer over december 2006 de volgende gegevens: 1. de interest op de 6% obligatielening; 2. de interest op de 6,3% hypothecaire lening; 3. de totale in de kostprijs te calculeren interestkosten; 4. de betaalbaarstelling van de 800 coupons van de 6% obligatielening; 5. de betaling per bank van de hypotheekinterest over het afgelopen jaar. NB In het afgelopen jaar zijn er geen aflossingen op de hypothecaire lening geweest.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 3

Case 2 voorjaar 2008 - Case 2 Opgave 1 Superbe BV in...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online