Case 3 uitwerking voorjaar 2008 - Case 3 uitwerking Opgave...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 3 uitwerking Opgave 1 a. 1. 710 Gefactureerde nog niet ontvangen goederen 82.000 180 Te vorderen OB 15.580 Aan 140 Crediteuren 97.580 2. 700 Voorraad goederen 84.200 Aan 165 Ontvangen nog niet gefactureerde goederen 84.200 3. 135 Afgeleverde nog te factureren goederen 86.000 Aan 700 Voorraad goederen 86.000 4. 130 Debiteuren 128.520 Aan 850 Opbrengst verkopen 108.000 Aan 185 Te betalen OB 20.520 + 800 Inkoopwaarde verkopen 92.000 Aan 135 Afgeleverde nog te factureren goederen 92.000 5. 182 Af te dragen OB 15.000 Aan 120 Postbank 15.000 6. 165 Ontvangen nog niet gefactureerde goederen 85.300 (€ 18.500 + € 84.200 – € 17.400) 720 Prijsverschillen bij inkoop 1.100 Aan 710 Gefactureerde nog niet ontvangen goederen 86.400 (€ 12.800 + € 82.000 – € 8.400) b. Saldibalans W-/V rekening Balans Nr. Grootboekrekening Debet Credit Debet Credit Debet Credit 135 Afgeleverde nog te factureren goederen (tegen VVP) 18.300 18.300 165 Ontvangen nog niet
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Case 3 uitwerking voorjaar 2008 - Case 3 uitwerking Opgave...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online