{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 3 voorjaar 2008 - Case 3 Opgave 1 In het grootboek van...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 3 Opgave 1 In het grootboek van handelsonderneming Zeeburgia BV komen per 1 januari 2008 onder andere de volgende rekeningen en bedragen voor. Nr. Rekening Debet Credit 135 Afgeleverde nog te factureren goederen (tegen VVP) 24.300 165 Ontvangen nog niet gefactureerde goederen (tegen VVP) 18.500 182 Af te dragen OB 15.000 700 Voorraad goederen (tegen VVP) 189.200 710 Gefactureerde nog niet ontvangen goederen 12.800 720 Prijsverschillen bij inkoop 3.400 800 Inkoopwaarde goederen 850 Opbrengst verkopen De ontvangst van facturen wordt tegen factuurprijzen geboekt aan de hand van de gegevens uit het Inkoopboek. De ontvangst van de goederen in en de afgifte van de goederen uit het magazijn worden tegen vaste verrekenprijzen geboekt onder gebruikmaking van een Register ontvangen goederen en een Register afgeleverde goederen. Per het einde van elke maand worden van de partijen, waarvan in de afgelopen maand bereikt is dat én de ontvangst van de goederen én de ontvangst van de facturen heeft plaatsgevonden, de verschillen tussen de factuurprijzen en de vaste verrekenprijzen vastgesteld en geboekt op rekening 720 . In het Verkoopboek worden de bedragen van de uitgaande facturen en de tegen vaste verrekenprijzen omgerekende bedragen genoteerd. Over januari 2008 beschikt de handelsonderneming over de volgende gegevens. 1. Inkoopboek kolom factuurbedragen exclusief OB 82.000 kolom omzetbelasting 15.580 97.580 2. Register ontvangen goederen kolom ontvangen goederen tegen VVP 84.200 3. Register afgeleverde goederen kolom afgegeven goederen tegen VVP 86.000 4. Verkoopboek kolom factuurbedragen exclusief OB € 108.000 kolom omzetbelasting 20.520 € 128.520 kolom VVP-bedrag 92.000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 5.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Case 3 voorjaar 2008 - Case 3 Opgave 1 In het grootboek van...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online