{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 4 voorjaar 2008 - Case 4 Onderneming Hogeschool...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 4 Onderneming Hogeschool Rivierenland houdt zich bezig met het verzorgen van dagopleidingen. De onderneming wordt gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma. De eigendom en het beheer zijn in handen van de twee vennoten Bo en Rem. Het lesmateriaal wordt deels in eigen beheer gemaakt door de afdeling “Syllabi & Boeken” en wordt verkocht aan de studenten en andere opleidingsinstellingen. Het onderwijs wordt op diverse locaties in het land verzorgd. De onderneming past het systeem van de permanence de l’inventaire toe. Over het jaar 2004 worden een aantal boekingen gevraagd welke betrekking hebben op het volgende: • Bouw nieuwe locatie • Lonen • Productie lesmateriaal Aankoop lesmateriaal van derden Verkoop lesmateriaal aan studenten • Verhuur studentenkamers • Winstverdeling Bouw nieuwe locatie De Hogeschool is de met bouw van een nieuwe complex te Nijmegen aangevangen op 1 januari 2004. De grond is per die datum op rekening aangekocht voor € 500.000,-. Voor de aanvang van de bouw is er een onderzoek geweest naar eventuele bodemverontreiniging. De kosten van het onderzoek ad € 40.000,- zijn per 1 april 2004 voldaan. Met de aannemer is een aanneemsom afgesproken van € 3.000.000,-, te voldoen in 3 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt bij aanvang op 1 januari 2004, de tweede op 1 april 2004 en de laatste bij de oplevering op 1 juli 2004. Tijdens de bouw houdt de onderneming rekening met een interest van 6% per jaar op basis van enkelvoudige interest over alle uitgaven die betrekking hebben op deze investering. Van omzetbelasting wordt bij dit onderdeel afgezien. Gevraagd Geef de journaalposten van de volgende gegevens. 1. De factuur van de grond op 1 januari 2004. 2. De factuur van de eerste termijn op 1 januari 2004. 3. De ingecalculeerde interest over de maand mei 2004. 4. De factuur van de laatste termijn en de oplevering op 1 juli 2004.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}