{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 5 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 5 Tip...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 5 Tip! Voor het uitwerken van de opgave is het van belang eerst een rekeningschema op te stellen. Daarna de gegeven verschillen (zie bijlage 3) hierin invullen. Rubriek 5: budgetresultaten en bezettingsresultaten Rubriek 6: efficiencyresultaten en prijsresultaat op de directe lonen Rubriek 8: standaardverkoopresultaat en ordergrootteresultaat en rabatresultaat: Standaardverkoopresultaat: 825 – (800 + 801 + 802 + 803) Ordergrootteresultaat: 830 - 831 rabatresultaat: 840 - 841 A. 1. Verkocht € 200.200,-/€ 26,- = 7700 stuks. Prijs: 7700 × (€ 200,- – € 10,-) – € 15.400 = € 1.477.600 excl. O.B. 130 Debiteuren € 1.722.644,- [(7700 × € 200,- – € 92.400,-) × 1,19] 840 Werkelijke rabatten 92.400,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 275.044,- Aan 825 Standaard opbrengst verkopen € 1.540.000,- Kostprijs verkochte goederen: 7700 × € 150,- 800 Fabricagekostprijs verkopen € 1.155.000,- Aan 700 Voorraad gereed product € 1.155.000,- Toeslag verkoopkosten: 7700 × € 10,- 801 Toeslag indirecte verkoopkosten 77.000,- Aan 513 Dekking verkoopafdeling 77.000,- Toeslag rabat: 7700 × € 10,- 803 Toeslag rabatten 77.000,- Aan 841 Gebudgetteerde rabatten 77.000,- Toeslag orderkosten: 7700 × € 4,- 802 Toeslag orderkosten 30.800,- Aan 831 Verrekende orderkosten 30.800,- Dekking orderafdeling: € 30.800,- + € 2.000,- 830 Te verrekenen orderkosten 32.800,- Aan 523
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Case 5 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 5 Tip...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online