Case 5 voorjaar 2008 - Case 5 Antwoorden zonder verklarende...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 5 Antwoorden zonder verklarende berekeningen en/of adequate toelichting worden niet gehonoreerd. THEO DE VRIES Dat moest hem weer overkomen, laptop gecrasht en de bestanden nog niet overgezet in het systeem. Theo de Vries zit zwaar in de put. Als assistent-accountant had hij gisteren bij de klant de boekingsdocumenten met betrekking tot februari 2004 gehaald en heel enthousiast de boekhouding bijgewerkt op zijn laptop. Vervolgens in een spreadsheetmodel keurig alle verschillen op een rijtje gezet, een rapport je getikt voor de klant en de boekingsstukken op de post gedaan, retour klant. Nu blijkt alles uit de computer verdwenen. Nog een geluk dat hij het verschillenoverzicht en het rapport al had geprint. Wat nu? De klant bellen en de stukken weer terugvragen komt zo onbenullig over. Dan maar proberen de boekingen te reconstrueren aan de hand van het verschillenoverzicht, zijn rapport en het in het vaste dossier aanwezige kostprijscalculatieschema van het product van de klant. Nog een geluk, denkt Theo, dat de administratie geen subgrootboek kent. De volgende overzichten heeft hij beschikbaar: het rekeningenschema van de klant (gedeeltelijk weergegeven in bijlage 1); de kostprijsopbouw van het product van de klant (weergegeven in bijlage 2); het uitgeprinte verschillenoverzicht (weergegeven in bijlage 3); het door hem opgestelde rapport je (weergegeven in bijlage 4). A. Geef alle journaalposten die Theo moet maken om de in het rekeningenschema gegeven rekeningen volledig bij te werken. (Tip: Bereken eerst het aantal verkochte eenheden product)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 4

Case 5 voorjaar 2008 - Case 5 Antwoorden zonder verklarende...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online