Case 6 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 6 A. 062...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Uitwerking case 6 A. 062 Te dekken budget commerciële initiële kosten 240.000 Aan 061 Budget commerciële initiële kosten 240.000 B. 060 Werkelijke commerciële initiële kosten 241.000 (€ 104.000,- + € 137.000,-) 185 Te verrekenen OB 26.030 Aan 140 Crediteuren 163.030 Aan 499 Overboekingrekening 104.000 + 061 Budget commerciële initiële kosten 240.000 920 Budgetresultaat commerciële initiële kosten 1.000 Aan 060 Werkelijke commerciële initiële kosten 241.000 C. Algemene reserve (of resultaat) 240.000 Aan Wettelijke reserve geactiveerde ontwikkelingskosten 240.000 D. Bescherming van de schuldeisers tegen mogelijke uitholling van het eigen vermogen. E. 2. 310 Geactiveerde inkoopkosten 7.500 (50 000 × 0,5 × € 0,30) Aan 503 Dekking afdeling inkoop 7.500 3. 300 Voorraad materiaal (25 000 × € 5,-) 125.000 Aan 145 Nog te ontvangen facturen € 105.000 [25 000 × (€ 4,- + € 0,20)] Aan 310 Geactiveerde inkoopkosten 3.750 (25 000 × 0,5 × € 0,30) Aan 315 Gepassiveerde magazijnkosten 6.250 (25 000 × 0,5 × € 0,50) Aan 503 Dekking afdeling inkoop 3.750 (25 000 × 0,5 × € 0,30) Aan 513 Dekking afdeling magazijn 6.250 (25 000 × 0,5 × € 0,50) 4. 145 Nog te ontvangen facturen 105.000 [25 000 × (€ 4,- + € 0,20)] 185 Te verrekenen omzetbelasting 19.380
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 5

Case 6 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 6 A. 062...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online