{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 6 voorjaar 2008 - Case 6 Cawi NV Cawi NV besluit in de...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 6 Cawi NV Cawi NV besluit in de loop van het tweede kwartaal 2001 om in 2002 het bestaande product P5 onder de nieuwe naam Aldo op de markt te gaan brengen. Het derde kwartaal 2001 wordt gebruikt om de nieuwe naam te promoten. De totale kosten hiervan worden aan het begin van het derde kwartaal 2001 geraamd op € 240.000. Dit is tevens het bedrag dat Cawi NV verwacht in de toekomst maximaal terug te kunnen verdienen. De verwachting is dat in 2002 t/m 2005 elk jaar 100 000 eenheden Aldo worden verkocht. Dit aantal van 100 000 wordt tevens als de normale afzet beschouwd. De productie van Aldo vindt plaats in het kwartaal voorafgaand aan de verkoop en is zo goed mogelijk afgestemd op de normale afzet in dat kwartaal. De afzet is seizoensgebonden. De seizoenindices voor de verkoop/orderafhandeling in het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal zijn respectievelijk 40, 130, 180 en 50. In het vierde kwartaal van 2001 worden de laatste eenheden met de naam P5 verkocht. De opbouw van de bruto verkoopprijs per 100 eenheden Aldo, exclusief omzetbelasting, is als volgt: materiaalkosten 40 kg à € 5 200 vernietigingskosten afval 4 kg à € 2,50 10 loonkosten 10 uur à € 30 300 machinekosten 10 uur à € 25 250 toeslag uitval 5/95 × € 760 40 fabricagekostprijs 800 toeslag commerciële initiële kosten 60 toeslag kosten orderafhandeling 30 toeslag overige verkoopkosten 48 toeslag rabat 60 commerciële kostprijs 998 winstopslag 202 bruto verkoopprijs (exclusief omzetbelasting) € 1.200 Toelichtingen bij de voorgaande berekening: De vaste verrekenprijs van het materiaal is als volgt tot stand gekomen: verwachte gemiddelde inkoopprijs € 4,00 verwachte gemiddelde directe inkoopkosten * „ 0,20 opslag indirecte inkoopkosten „ 0,30 opslag magazijnkosten „ 0,50 € 5,00 * Dit betreft de voor rekening van Cawi NV komende vrachtkosten.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 De dekking voor de inkoopafdeling wordt voor 50% gegeven bij het sluiten van een inkoopcontract voor materiaal, de andere 50% bij de ontvangst van materiaal. De dekking voor de magazijnafdeling wordt voor 50% gegeven bij de ontvangst van materiaal, de andere 50% bij de afgifte van materiaal. - Het materiaal wordt altijd eerder ontvangen dan de bijbehorende factuur.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}