{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 7 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 7 Opgave...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 7 Opgave 1 a. Agioreserve 70.000.000 Algemene reserve „ 130.000.000 Vrije reserve € 200.000.000 b. 1. 0.. Agioreserve 600.000,- Aan 0.. Geplaatst kapitaal 600.000,- [(3 000 000 × 1/50) × € 10,- = 60 000 × € 10,-] + 1.. Te betalen dividend 5.000.000,- Aan 1.. Bank 2.000.000,- (cash dividend + dividendbelasting = € 1.500.000,- + € 500.000,-; of 2 000 000 × € 1,- Aan 0.. Algemene reserve 3.000.000,- (saldo) 2. 0.. Converteerbare obligatielening 5.000.000,- (10 000 × € 500,-) 1.. Bank 1.000.000,- (10 000 × € 100,-) Aan 0.. Geplaatst kapitaal 1.000.000,- (10 000 × 10 × € 10) Aan 1.. Te betalen kapitaalsbelasting 33.000,- [0,55% van (€ 5.000.000,- + € 1.000.000,-)] Aan 0.. Agioreserve 4.967.000,- (saldo) 3. 0.. Gebouwen 2.400.000,- (€ 20.000.000 × 0,12) Aan 0.5 Afschrijving gebouwen 480.000,- (€ 4.000.000 × 0,12) Aan 0.. Ongerealiseerde herwaardering 1.920.000,- (€ 16.000.000 × 0,12) + 0.. Ongerealiseerde herwaardering 840.000,- Aan 0.. Gerealiseerde herwaardering 840.000,-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 (vervolg journaalposten) 4. 0.. Winst 2005 (na belasting) € 14.000.000,- Aan 0.. Statutaire reserve 4.000.000,- Aan 0.. Voorgesteld dividend *) 5.160.000,- Aan 0.. Algemene reserve 4.840.000,-
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Case 7 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 7 Opgave...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online