{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 7 voorjaar 2008 - Case 7 Opgave 1 In het jaarverslag...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 7 Opgave 1 In het jaarverslag van Centura NV over 2005 staat in de toelichting bij de vennootschappelijke jaarrekening de volgende specificatie van het eigen vermogen per 1 januari 2005. Eigen vermogen Geplaatst Agio- Wettelijke Statutaire Algemene (bedragen × € 1.000,-) kapitaal Reserve reserve reserve Reserve Totaal Stand per 1 januari 2005 50.000 70.000 20.000 30.000 130.000 300.000 Gevraagd a. Bereken voor Centura NV het bedrag van de vrije reserves per 1 januari 2005. Op grond van de volgende financiële feiten zijn in 2005 wijzigingen ontstaan in de diverse posten van het eigen vermogen. 1. Bij het opstellen van de balans per 31 december 2004 is een voorgesteld dividend van € 5.000.000,- (vóór aftrek van dividendbelasting) vermeld bij de post “Te betalen dividend” onder de schulden. Begin april 2005 is over 2004 een dividend gedeclareerd van € 1 per aandeel van € 10,- nominaal. Het dividend kon naar keuze geheel in contanten, onder aftrek van 25% dividendbelasting, of in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve worden verkregen. In dit laatste geval geldt een verhouding van 1 nieuw aandeel op 50 “oude” aandelen van € 10,- nominaal. Op 1 mei 2005 werd bekend dat: - aan houders van 3.000.000 aandelen het stockdividend moest worden uitgekeerd, en - aan houders van 2.000.000 aandelen het cashdividend (onder inhouding van 25%
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}