Case 8 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 8...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 8 ONDERDEEL I A. 1. Ten behoeve van de balans per 31 december 1999. Voorziening verlies Werk Werkelijke kosten onderhanden werken Verschil B 22.000.000 22.000.000 C 15.000.000 15.000.000 D 775.000 500.000 275.000 Onderhanden werken op de balans per 31 december 1999 37.275.000 2. Winst- en verliesrekening over 2000. Omzet werken A: (gegeven) 10.000.000 B: (€ 60.000.000 + 0,40 × € 500.000) 60.200.000 70.200.000 Kostprijs omzet werken A: (gegeven) 8.540.000 B: (gegeven) 52.500.000 61.040.000 Dotatie voorz. (kostenoverschrijding) *) 100.000 (€ 13.275.000 – 0,85 × € 15.500.000) Winst voor belasting 9.060.000 *) D was al verliesgevend (zie de Voorziening) en daar komt nog eens € 100.000 bij! B. 1. Cumulatief effect van de stelselwijziging. Werk Werkelijke kosten Correctie waardering Nieuwe waardering B 22.000.000 1) + 2.000.000 24.000.000 C 15.000.000 2) + 1.000.000 16.000.000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Case 8 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 8...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online