Case 8 voorjaar 2008 - Case 8 DUTCH DREDGING BV ONDERDEEL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 8 DUTCH DREDGING BV ONDERDEEL I (NB Case 9: ONDERDEEL II) Dutch Dredging BV in IJsselmuiden houdt zich bezig met capital dredging. Hieronder wordt verstaan het baggeren ten behoeve van infrastructuur, zoals landaanwinning voor vliegvelden en industriegebieden, alsmede het graven van havens. Dutch Dredging BV maakt bij deze activiteiten gebruik van jumbozuigers. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt door Dutch Dredging BV uitgegaan van de volgende grondslagen: de omzetverantwoording vindt plaats bij het gereedkomen van de werken; de functionele kostensplitsing wordt toegepast; de “completed-contract-method” wordt gehanteerd; zonodig wordt een voorziening voor verwacht verlies op onderhanden werken gevormd. Voor nadere gegevens omtrent de in 1999 en 2000 gecontracteerde werken wordt verwezen naar bijlage I. Uitgaande van bovenstaande grondslagen stelde Dutch Dredging BV de volgende winst-en- verliesrekening over 1999 samen. Winst-en-verliesrekening 1999 Kostprijs omzet werken € 71.200.000 Omzet werken € 80.000.000 Dotatie voorziening werk D 500.000 Winst vóór belasting 8.300.000 € 80.000.000 € 80.000.000 Gevraagd A. 1. Stel ten behoeve van de balans per 31 december 1999 van Dutch Dredging BV
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Case 8 voorjaar 2008 - Case 8 DUTCH DREDGING BV ONDERDEEL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online