Case 9 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 9...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 9 ONDERDEEL II D. Intrinsieke waarde Ganzendiep (€ 150.000.000,- + € 60.000.000,-) 210.000.000,- Rentabiliteitswaarde Ganzendiep (€ 30.000.000,-/0,10) 300.000.000,- Fusiewaarde per aandeel Ganzendiep 1.800,- [(€ 210.000.000,- + 2 × € 300.000.000,-) /3 /150 000] 2. World Dredging BV boekt: Inbreng Ganzendiep BV Goodwill 60.000.000,- (150 000 × € 1.800,- – € 210.000.000,-) Gebouwen (gegeven) 3.000.000,- Sleephopperzuigers (gegeven) 80.000.000,- Onderhanden werken (gegeven) 150.000.000,- Debiteuren (gegeven) 4.000.000,- Liquide middelen (gegeven) 3.000.000,- Aan Diverse voorzieningen (gegeven) 4.000.000,- Aan Scheepshypotheken (gegeven) 24.000.000,- Aan Crediteuren (gegeven) 2.000.000,- Aan Aandelenkapitaal (210 000 × € 1.000,-) 210.000.000,- Aan Rekening-courant Ganzendiep 60.000.000,- + Inbreng Dutch Dredging BV Gebouwen (gegeven) 7.000.000,- Jumbozuigers (gegeven) 100.000.000,- Onderhanden werken
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Case 9 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 9...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online