Case 9 voorjaar 2008 - Case 9 DUTCH DREDGING BV(Zie Case 8...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 9 DUTCH DREDGING BV (Zie Case 8 voor ONDERDEEL I: vragen A t/m C) ONDERDEEL II De directies van Dutch Dredging BV en Ganzendiep BV besluiten tot een fusie. De balansen per 31 december 2001 van beide fusiepartners, opgesteld op basis van fair value, staan in bijlage II. Opgericht wordt World Dredging BV in Urk met een geplaatst aandelenkapitaal van € 450.000.000,-, verdeeld in 450 000 aandelen van € 1.000,- nominaal. World Dredging BV verwerft alle activa en passiva van Dutch Dredging BV en van Ganzendiep BV tegen afgifte van de 450 000 aandelen World Dredging BV (240 000 aandelen aan Dutch Dredging BV en 210 000 aandelen aan Ganzendiep BV) en onder schulderkenning in rekening-courant van het restant van de koopsom. Gegevens met betrekking tot de fusiewaarden van de beide fuserende vennootschappen De fusiewaarde van één aandeel Dutch Dredging BV wordt vastgesteld op € 1.525,- per aandeel. De fusiewaarde van één aandeel Ganzendiep BV wordt berekend als het gewogen
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Case 9 voorjaar 2008 - Case 9 DUTCH DREDGING BV(Zie Case 8...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online