Case 10 uitwerking voorjaar 2008

Case 10 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 10...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Uitwerking case 10 Opgave 1 1. a. € 1.800.000,- : 12 000 = € 150,- per aandeel Groen nv. b. € 300.000,- : 4 000 = € 75,- per aandeel Geel nv. 2. Balans per 31 december 2007 van de houdstermaatschappij Groen en Geel nv. Balans per 31 december 2007 van houdstermaatschappij Groen en Geel nv Deelneming Groen nv € 1.800.000,- Aandelenkapitaal *) € 1.400.000,- Deelneming Geel nv 300.000,- Reserves 700.000,- € 2.100.000,- € 2.100.000,- *) Voor 12 000 aandelen Groen nv: 12 000 × 10 × € 10,- = 1.200.000,- Voor 4 000 aandelen Geel nv: 4 000 × 10 × (€ 75,-/ € 150,-) × € 10,- = „ 200.000,- 1.400.000,- 3. Balansen per 31 december 2007 van Groen nv en van Geel nv. Balans per 31 december 2007 Groen nv Deelneming Geel nv 300.000,- Aandelenkapitaal 1.000.000,- Liquide middelen 500.000,- Aandelen in portefeuille *) 300.000,- Overige bezittingen 2.000.000,- Geplaatst aandelenkapitaal 700.000,- Reserves **) 1.400.000,- Vreemd vermogen 700.000,- 2.800.000,- 2.800.000,- *) Voor 4 000 aandelen Geel nv: 4 000 × (€ 75,-/ € 150,-) aandelen Groen nv = 2 000 aandelen Groen nv Aandelen in portefeuille voor de ruil: 8 000 × € 50,- = 400.000,- Aandelenruil: 2 000 × € 50,- = 100.000,- Aandelen in portefeuille na de ruil: 6 000 × € 50,- = 300.000,- **) € 1.200.000,- (vóór de ruil) + 2 000 × (€ 150,- – € 50,-) De balans van Geel nv per 31 december blijft ongewijzigd. Immers, de aandelen komen alleen in andere handen.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 4

Case 10 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 10...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online