Case 10 voorjaar 2008 - Case 10 Opgave 1 Groen nv en Geel...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 10 Opgave 1 Groen nv en Geel nv, beide gevestigd in Rosmalen, gaan per 31 december 2007 een fusie aan. De balansen van de nv’s vertonen per deze datum het volgende beeld: Balans per 31 december 2007 Groen nv Liquide middelen 500.000,- Aandelenkapitaal 1.000.000,- Overige bezittingen 2.000.000,- Aandelen in portefeuille 400.000,- Geplaatst aandelenkapitaal 600.000,- Reserves 1.200.000,- Vreemd vermogen 700.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- Balans per 31 december 2007 Geel nv Liquide middelen 70.000,- Geplaatst aandelenkapitaal 200.000,- Overige bezittingen 430.000,- Reserves 100.000,- Vreemd vermogen 200.000,- 500.000,- 500.000,- De aandelen van beide nv’s hebben een nominale waarde van € 50,- per stuk. Gevraagd 1. Bereken de zichtbare intrinsieke waarde per 31 december 2007: a. van een aandeel Groen nv; b. van een aandeel Geel nv. De fusie wordt verwezenlijkt door de aandelen van de bovengenoemde nv’s in te brengen in de houdstermaatschappij Groen en Geel nv. Vastgesteld is dat in ruil voor een aandeel Groen nv 10 aandelen à € 10,- nominaal in de houdstermaatschappij worden afgegeven. Het aantal aandelen à nominaal € 10,- in de houdstermaatschappij dat in ruil voor een aandeel Geel nv zal worden afgegeven, wordt bepaald door de verhouding tussen de onder 1. gevraagde intrinsieke waarde per aandeel Groen nv resp. Geel nv. Gevraagd 2. Geef de balans per 31 december 2007 van de houdstermaatschappij, nadat alle aandelen van Groen nv en Geel nv zijn omgewisseld. NB. Op de gevraagde balans worden de aandelen in Groen nv en Geel nv opgenomen voor de intrinsieke waarde.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 Stel nu dat de fusie wordt gerealiseerd doordat Groen nv alle aandelen in Geel nv overneemt, in ruil voor aandelen in Groen nv. Het aantal aandelen in Geel nv (à nominaal € 50,-) dat moet worden ingeleverd voor een aandeel in Groen nv (à nominaal € 50,-) wordt bepaald door de onder 1. gevraagde intrinsieke waarden van deze aandelen. Gevraagd 3. Geef de balansen per 31 december 2007 van Groen nv en Geel nv na de fusie. NB.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 5

Case 10 voorjaar 2008 - Case 10 Opgave 1 Groen nv en Geel...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online