Case 11 uitwerking voorjaar 2008

Case 11 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 11 Debet...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 11 Debet Credit 1. Journaalpost voor balansaanpassing 1.. Debiteuren 18.000,- Aan 1.. Voorziening debiteuren 18.000,- 2. a. Eliminatieposten voor de balansconsolidatie 1) (75%) 0.. Aandelenkapitaal 750.000,- 0.. Reserves 375.000,- 0.. Winst 2007 (na belasting) 247.500,- Aan 0.. Deelneming Duynhage bv € 1.372.500,- 2) 1.. Crediteuren 150.000,- Aan 1.. Debiteuren 150.000,- 3) (25%) 0.. Aandelenkapitaal 250.000,- 0.. Reserves 125.000,- 0.. Winst 2007 (na belasting) 82.500,- Aan 0.. Aandeel derden 457.500,- (25% van € 1.830.000,-) 2. b. Werkblad geconsolideerde balans. (bedragen × € 1.000) Eliminatieposten Wengelia Duynhage debet credit Groep Gebouwen 1.225,0 1.000,0 2.225,0 Inventaris 500,0 500,0 Machines 600,0 600,0 Deelneming Duynhage bv 1.372,5 1) 1.372,5 -0- Voorraad grondstoffen 500,0 500,0 Voorraad goederen 1.000,0 400,0 1.400,0 Debiteuren 500,0 318,0 2) 150,0 668,0 Transitoria 166,5 50,0 216,5 Liquide middelen 336,0 300,0 636,0 5.100,0 3.168,0 6.745,5 Aandelenkapitaal 2.000,0 1.000,0 1) 750,0 2.000,0 3) 250,0 Reserves 1.050,0 500,0 1) 375,0 1.050,0 3) 125,0 Winst 2007 (na belasting) 625,0 330,0 1) 247,5 625,0 3) 82,5 Aandeel derden - - 3) 457,5 457,5 Voorziening debiteuren 100,0 18,0 118,0 Hypothecaire lening 800,0 800,0 1.600,0 Crediteuren 320,0 300,0 2) 150,0 470,0 Te betalen Vpb. 145,0 140,0 285,0 Transitoria 60,0 80,0 140,0 5.100,0 3.168,0 6.745,5
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3. Aanpassing in het geval van een wettelijke reserve. Debet Credit 0.. Reserves 247.500,- Aan 0.. Wettelijke reserve ingehouden winst deelneming 247.500,- Wengelia NV zal de wettelijke reserve moeten vormen voor wat betreft haar aandeel in het resultaat van Duynhage bv. Bedrag: € 330.000,- × 0,75 = € 247.500,-. Op de geconsolideerde balans staat dan vermeld:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Case 11 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 11 Debet...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online