{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 11 voorjaar 2008 - Case 11 Per 1 januari 2007 heeft...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 11 Per 1 januari 2007 heeft Wengelia nv in Son 75% van de aandelen in Duynhage bv in Loosduinen gekocht tegen contante betaling van € 1.125.000,-. Wengelia nv waardeert de deelneming in Duynhage bv volgens de vermogensmutatiemethode, op basis van de netto vermogenswaarde. Op 1 januari 2007 bedroeg de netto vermogenswaarde van Duynhage bv € 1.500.000,-. Met het oog op de samenstelling van geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2007 zijn de volgende balansen (vóór winstverdeling) en winst- en verliesrekeningen gegeven van beide vennootschappen. Balans per 31 december 2007 van Wengelia nv Gebouwen 1.225.000 Aandelenkapitaal 2.000.000 Inventaris 500.000 Reserves 1.050.000 Deelneming Duynhage bv 1.372.500 Winst 2007 (na belasting) 625.000 Voorraad goederen 1.000.000 Voorziening debiteuren 100.000 Debiteuren 500.000 Hypothecaire lening 800.000 Transitoria 166.500 Crediteuren 320.000 Liquide middelen 336.000 Te betalen vennootschapsbel. 145.000 Transitoria 60.000 5.100.000 5.100.000 Winst- en verliesrekening over 2007 van Wengelia nv Kostprijs verkopen
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Case 11 voorjaar 2008 - Case 11 Per 1 januari 2007 heeft...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online