Case 12 uitwerking voorjaar 2008

Case 12 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 12 Debet...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 12 Debet Credit 1. Journaalpost voor de verwerving van de deelneming. 0.. Deelneming Doble bv € 1.850.000,- (10 000 × € 185,-) Aan 0.. Aandelen in portefeuille € 1.000.000,- (10 000 × € 100,-) Aan 0.. Agioreserve 850.000,- (10 000 × € 70,-) 2. Betaalde goodwill. Verkrijgingsprijs verworven deelneming € 1.850.000,- Netto vermogenswaarde Doble bv, 1 januari 2007: Aandelenkapitaal € 1.200.000,- Agioreserve 300.000,- Algemene reserve (= € 820.000,- + € 180.000,-) „ 1.000.000,- € 2.500.000,- Netto vermogenswaarde verworven deelneming „ 1.625.000,- (= 65% van € 2.500.000,-) Betaalde goodwill 225.000,- Bij de berekening van de betaalde goodwill blijft het dividend over 2006 buiten beschouwing, omdat de aandelen Doble bv door Paso nv zijn verkregen ex-dividend! 3. De te maken eliminaties in het kader van de balansconsolidatie per 31 december 2007. Debet Credit a. de deelneming die Paso nv heeft in Doble bv 0.. Aandelenkapitaal 780.000,- (65% van € 1.200.000,-) 0.. Agioreserve 195.000,- (65% van € 300.000,-) 0.. Algemene reserve 650.000,- (65% van € 1.000.000,-) 0.. Goodwill 225.000,- Aan 0.. Deelneming Doble bv € 1.850.000,- b. de afschrijving op de door Paso nv betaalde goodwill 0.. Winst 2007 (na belasting) 45.000,- (20% van € 225.000,-) Aan 0.. Goodwill 45.000,-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Debet Credit c. het minderheidsbelang dat derden hebben in Doble bv 0.. Aandelenkapitaal 420.000,- (35% van € 1.200.000,-) 0.. Agioreserve 105.000,- (35% van € 300.000,-) 0.. Algemene reserve 350.000,- (35% van € 1.000.000,-) 0.. Winst 2007 (na belasting) 70.000,- (35% van € 200.000,-) Aan 0.. Aandeel derden 945.000,- [= 35% van (€ 3.700.000,- (Bez.) € 1.000.000,- (Sch.))] 4. Ontstane badwill. Aandelenkapitaal € 1.200.000,- Agioreserve 300.000,- Algemene reserve (= € 1.000.000,- + € 200.000,-) „ 1.200.000,- Netto vermogenswaarde Doble bv per 31 december 2007 € 2.700.000,- Netto vermogenswaarde verworven deelneming 405.000,- (= 15% van € 2.700.000,-) Verkrijgingsprijs verworven deelneming 364.500,- (= 90% van € 405.000,-) Ontstane badwill 40.500,- 5. De journaalpost in de boekhouding van Paso nv van de door haar per 2 januari 2008
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Case 12 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 12 Debet...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online