Case 12 voorjaar 2008 - Case 12 Per 2 januari 2007 verwerft...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 12 Per 2 januari 2007 verwerft Paso nv in Prinsenbeek 65% van de uitstaande aandelen (ex dividend 2006) van Doble bv in Ulvenhout. De betaling van de verworven aandelen vond plaats door uitgifte van 10 000 aandelen Paso nv à € 100,- nominaal, tegen de koers van € 185,-. In de boekhouding van Paso nv wordt de deelneming Doble bv blijvend geadministreerd tegen de verkrijgingsprijs. Gevraagd 1. Geef de journaalpost in de boekhouding van Paso nv van de per 2 januari 2007 verworven deelneming in Doble bv. De bij de aankoop van de deelneming in Doble bv betaalde goodwill berekent Paso nv door de aankoopprijs te vergelijken met de netto vermogenswaarde van de deelneming op het moment van verkrijging. Voor het bepalen van de netto vermogenswaarde beschikt Paso nv over de volgende balans per 1 januari 2007 van Doble bv. Balans per 1 januari 2007 van Doble bv Activa € 3.500.000,- Aandelenkapitaal € 1.200.000,- Agioreserve 300.000,- Algemene reserve 820.000,- Winst 2006 (na belasting) 300.000,- Diverse schulden 880.000,-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 3

Case 12 voorjaar 2008 - Case 12 Per 2 januari 2007 verwerft...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online