{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 12 voorjaar 2008 - Case 12 Per 2 januari 2007 verwerft...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 12 Per 2 januari 2007 verwerft Paso nv in Prinsenbeek 65% van de uitstaande aandelen (ex dividend 2006) van Doble bv in Ulvenhout. De betaling van de verworven aandelen vond plaats door uitgifte van 10 000 aandelen Paso nv à € 100,- nominaal, tegen de koers van € 185,-. In de boekhouding van Paso nv wordt de deelneming Doble bv blijvend geadministreerd tegen de verkrijgingsprijs. Gevraagd 1. Geef de journaalpost in de boekhouding van Paso nv van de per 2 januari 2007 verworven deelneming in Doble bv. De bij de aankoop van de deelneming in Doble bv betaalde goodwill berekent Paso nv door de aankoopprijs te vergelijken met de netto vermogenswaarde van de deelneming op het moment van verkrijging. Voor het bepalen van de netto vermogenswaarde beschikt Paso nv over de volgende balans per 1 januari 2007 van Doble bv. Balans per 1 januari 2007 van Doble bv Activa € 3.500.000,- Aandelenkapitaal € 1.200.000,- Agioreserve 300.000,- Algemene reserve 820.000,- Winst 2006 (na belasting) 300.000,- Diverse schulden 880.000,- € 3.500.000,- € 3.500.000,- Het voorstel voor de verdeling van de winst over 2006 is als volgt.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern