Case 13 uitwerking voorjaar 2008

Case 13 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 13...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 13 Opgave 1 1.a. Creditsaldo per begin boekjaar van rekening 175 Overlopende passiva: Positie 1: € 20.000,- × 100% = € 20.000,- 1.b. Debetsaldo per begin boekjaar van rekening 040 Deelnemingen: Deelneming X: € 1.960.000,- × 100% = 1.960.000,- Deelneming Y: 500.000,- Deelneming Z: € 1.050.000,- × 60% = 630.000,- Positie 3: € 30.000,- × 60% = € 18.000,- Positie 4: € 10.000,- × 60% = „ 6.000,- – „ 24.000 606.000,- 3.066.000,- 2. Journaalposten van Alpha NV Debet Credit a. Gedeclareerde dividenden van de deelnemingen. Deelneming X 1.. Te vorderen dividend € 100.000,- Aan 040 Deelnemingen € 100.000,- (€ 100.000,- × 1,00) Deelneming Y 1.. Te vorderen dividend 24.000,- Aan 9.. Dividend uit deelneming 24.000,- (€ 60.000,- × 0,40) Deelneming Z 1.. Te vorderen dividend 18.000,- Aan 040 Deelnemingen 18.000,- (€ 30.000,- × 0,60) b. De resultaten over het boekjaar van de deelnemingen. Deelneming X 040 Deelnemingen € 200.000,- Aan 960 Resultaat deelnemingen € 200.000,- (€ 200.000,- × 1,00) Deelneming Y n.v.t. ! Deelneming Z 040 Deelnemingen 48.000,- Aan 960 Resultaat deelnemingen 48.000,- (€ 80.000,- × 0,60)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Debet Credit c. Mutaties ultimo boekjaar in de nog niet gerealiseerde intercompany winsten. Positie 1 175 Overlopende passiva 5.000,- Aan 941 Gerealiseerde winst op transacties met deelnemingen 5.000,- (€ 20.000,- – € 15.000,-) Positie 2 n.v.t. Positie 3 960 Resultaat deelnemingen 6.000,- Aan 040 Deelnemingen 6.000,- (€ 30.000,- – € 40.000,-) × 0,60 Positie 4 040 Deelnemingen 2.400,- Aan 960 Resultaat deelnemingen 2.400,- (€ 10.000,- – € 6.000,-) × 0,60 Toelichting Intercompany-transacties betreffen transacties: - tussen de deelnemende rechtspersoon en een andere deelneming of groepsmaatschappij ( “downstream sales” , of “upstream sales” ); of - tussen deelnemingen of groepsmaatschappijen van de deelnemende rechtspersoon onderling ( “sidestream sales”
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Case 13 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 13...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online