Case 13 voorjaar 2008 - Case 13 Opgave 1 Alpha NV heeft de...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 13 Opgave 1 Alpha NV heeft de volgende drie deelnemingen. Deelneming Belang in % Waarderingsgrondslag X 100 Netto vermogenswaarde Y 40 Verkrijgingsprijs Z 60 Netto vermogenswaarde De verkrijgingsprijs van deelneming Y bedraagt € 500.000. De passiva aan het begin van het boekjaar zijn als volgt. Passiva aan het begin van het boekjaar X Y Z Geplaatst aandelenkapitaal 500.000,- 600.000,- 400.000,- Agioreserve 400.000,- 300.000,- 100.000,- Winstreserve 900.000,- 600.000,- 500.000,- Resultaat vorig boekjaar 160.000,- 100.000,- 50.000,- Voorzieningen 140.000,- 120.000,- 40.000,- Schulden en overlopende passiva 990.000,- 810.000,- 520.000,- 3.090.000,- 2.530.000,- 1.610.000,- De vier ondernemingen leveren goederen aan elkaar die zij zelf hebben ingekocht bij derden. De winstopslagen, begrepen in de intercompany-voorraden zijn aan het begin en aan het einde van het boekjaar als volgt. Winstopslagen begrepen in de intercompany-voorraden Winstopslagen Winstopslagen Positie Overdragende en verkrijgende onderneming begin boekjaar einde boekjaar 1 Door Alpha NV geleverd aan X 20.000,- 15.000,- 2 Door Alpha NV geleverd aan Y 10.000,- 16.000,- 3 Door Z geleverd aan Alpha NV 30.000,- 40.000,- 4 Door Z geleverd aan X 10.000,- 6.000,- Alpha NV maakt voor zover noodzakelijk ultimo (= aan het einde van het) boekjaar met het
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 4

Case 13 voorjaar 2008 - Case 13 Opgave 1 Alpha NV heeft de...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online