{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 14 uitwerking voorjaar 2008

Case 14 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 14 A Het...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 14 A. Het bedrag dat in 2006 werd geïnvesteerd in gebouwen: € 85.000,- Gebouwen 1/1 Balans 1.000.000 Afschrijving (W-/V) 25.000 Herwaardering 200.000 Investering a) 31/12 Balans 1.260.000 1.285.000 1.285.000 a) € 1.285.000 – € 1.200.000 = € 85.000 B. Het bedrag dat in 2006 werd geïnvesteerd (bruto) in machines: € 1.200.000,- Machines 1/1 Balans 3.400.000 Afschrijving (W-/V) 300.000 Herwaardering 240.000 Desinvestering (zie: W-/V) 40.000 Investering b) 31/12 Balans 4.500.000 4.840.000 4.840.000 b) € 4.840.000 – € 3.400.000 – € 240.000 = € 1.200.000 C. Voor Ooststellingwerven nv het kasstroomoverzicht over 2006, volgens de indirecte methode, te beginnen met: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ná belastingen. (× € 1.000,-) +/+ –/– Operationele kasstromen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ná belastingen gegeven 400 Afschrijving gebouwen gegeven 25 Afschrijving machines gegeven 300 Mutatie pensioenvoorziening 1) 20 Mutatie onderhoudsvoorziening 2) 5 Mutatie voorziening debiteuren 3) 10 Mutatie voorraden 4) 20 Mutatie debiteuren 5) 70 Mutatie crediteuren 6) 35 Mutatie te betalen vennootschapsbelasting 7) 85 Correctie resultaat verkoop machines gegeven 15 905 80 Kasstroom uit operationele activiteiten + 825 (vervolg op volgende blz.)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Toelichting mutatie balansposten: 1) – 450 (1/1) + 390 (31/12) + 40 (naar Algemene reserve) 20 2) – 50 (1/1) + 45 (31/12) 5 3) – 30 (1/1) + 40 (31/12) + 10 4) – 780 (1/1) + 800 (31/12) + 20 5) – 590 (1/1) + 520 (31/12) + 70 6) – 180 (1/1) + 140 (31/12) + 5 (verjaard dividend) 35 7) – 250 (1/1) + 335 (31/12) + 85
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Case 14 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 14 A Het...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online