Case 15 uitwerking voorjaar 2008

Case 15 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 15 A 1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 15 A. 1. De door De Wijde AA bv betaalde goodwill (verwerving 40% deelneming Haerst). Fair value Haerst bv Eigen vermogen volgens de balans (gegeven) 200.000,- Correctie aandelen De Wijde AA bv (€ 40.000,- – € 30.000,-) + 10.000,- Correctie machine *) 23.250,- Correctie bedrijfsauto (gegeven) + 12.250,- Correctie garantievoorziening (€ 19.000,- – € 0,-) 19.000,- 180.000,- Betaalde goodwill: (€ 90.000,- – 40% van € 180.000,-) 18.000,- *) Herziene boekwaarde van de machine: Jaarlijkse afschrijving: (€ 100.000,- – € 10.000,-)/8 = € 11.250,- Cumulatief is per 31-12-2000 afgeschreven € 100.000,- – € 66.250,- = € 33.750,- De machine is dus: € 33.750,-/€ 11.250,- = 3 jaar oud Herziene afschrijving wordt: (€ 100.000,- – € 5.000,-)/5 = € 19.000,- Herziene boekwaarde wordt: € 100.000,- – 3 × € 19.000,- = € 43.000,- Afwaardering machine is: € 66.250,- – € 43.000,- = € 23.250,- 2. De journaalpost waarmee de verworven 40% deelneming Haerst bv door De Wijde AA bv per 1 januari 200l in haar boekhouding werd verwerkt. Deelneming Haerst bv 72.000,- Goodwill 18.000,- Aan Bank 90.000,- 3. Geef de door De Wijde AA bv te maken correctiejournaalpost. Winstreserve 12.000,- Aan Deelneming Haerst bv 12.000,- (40% van € 30.000,-) B. 1. Nee; de afwijking tussen de voorgestelde en de definitieve winstbestemming geeft geen aanleiding tot een herrekening van het bij A.1. gevraagde goodwillbedrag. Immers, zowel de verkrijgingsprijs van de deelneming in Haerst bv als de bij A.1. berekende fair value zijn inclusief (d.i. “cum”) een over 2000 uit te keren dividend. Dit blijft zo, ongeacht de grootte van het uit te keren bedrag. 2. De journaal post die De Wijde AA bv maakte naar aanleiding van de definitieve bestemming van de winst 2000 (na belastingen) door Haerst bv. Te vorderen dividend Haerst bv 3.840,- Aan Deelneming Haerst bv 3.840,- (40% van € 9.600,-)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 C. 1. Een verloopoverzicht waaruit blijkt voor welk bedrag de deelneming in Haerst bv door De Wijde AA bv werd gewaardeerd op haar balans per 31 december 2001. Deelneming Haerst bv bij aankoop
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Case 15 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 15 A 1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online