Case 15 voorjaar 2008 - Case 15 Antwoorden zonder...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 15 Antwoorden zonder verklarende berekeningen en/of adequate toelichting worden niet gehonoreerd. De WIJDE AA bv ONDERDEEL I In onderdeel I hoeft met belastingen geen rekening te worden gehouden. Op 1 januari 2001 kocht De Wijde AA bv in Deventer 40% van de aandelen (cum dividend) van Haerst bv in Tilburg tegen betaling per bank van € 90.000. Aangezien De Wijde AA bv de meerderheid van de bestuurders van Haerst bv kan benoemen en ontslaan is Haerst bv een dochtermaatschappij van De Wijde AA bv. De Wijde AA bv waardeert de deelneming in Haerst bv volgens de vermogensmutatiemethode met als eerste boekwaarde de nettovermogenswaarde. Voor het berekenen van de goodwill bij de aankoop van de deelneming in Haerst bv is hieronder de balans per 31 december 2000 van Haerst bv gegeven. Balans per 31 december 2000 Haerst bv Materiële vaste activa € 150.000,- Aandelenkapitaal € 120.000,- Voorraden 70.000,- Winstreserve 55.000,- Debiteuren 42.000,- Winst 2000 (na belastingen) 25.000,- Aandelen De Wijde AA bv 30.000,- Overige passiva „ 100.000,- Liquide middelen 8.000,- € 300.000,- € 300.000,- Voor de goodwillberekening moet de waardering van enkele posten op bovenstaande balans worden aangepast aan de waarderingsgrondslagen van De Wijde AA bv en/of aan de “fair value”. Het gaat om de volgende aanpassingen: a. De “fair value” van de aandelen De Wijde AA bv op 31 december 2000 bedraagt € 40.000,-. b. Onder de materiële vaste activa bevindt zich een machine met een aanschafprijs van € 100.000,- en een geschatte restwaarde van € 10.000,-. Op basis van een gebruiksduur van 8 jaar en lineaire afschrijving komt deze machine op bovenstaande balans voor met een boekwaarde van € 66.250,-. De Wijde AA bv hanteert voor machines een geschatte restwaarde van 5% van de aanschafprijs en schrijft machines lineair af in 5 jaar. c. Onder de materiële vaste activa bevindt zich ook een bedrijfsauto. De “fair value” van deze auto ligt € 12.250,- boven de boekwaarde volgens bovenstaande balans. d. Onder de winstreserve bevindt zich ten onrechte een garantievoorziening van € 15.000,-. De “fair value” van deze voorziening wordt gesteld op € 19.000,-. Het bij de verwerving van de 40% deelneming in Haerst bv betaalde goodwillbedrag wordt in 10 jaar met gelijke jaarlijkse bedragen afgeschreven.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 De per 31 december 2000 door de directie van Haerst bv voorgestelde bestemming van de winst 2000 (na belastingen) is als volgt: - dividend 7.200,- - toevoeging winstreserve
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Case 15 voorjaar 2008 - Case 15 Antwoorden zonder...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online