{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 16 uitwerking voorjaar 2008

Case 16 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 16 A.1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 16 A.1. Vermogensvergelijking Fiscaal ondernemingsvermogen eind boekjaar [Zie F balans] 2.138.000,- Fiscaal ondernemingsvermogen begin boekjaar [Zie F balans] 2.386.250,- Afname 248.250,- Niet aftrekbare bedragen algemeen: - Vennootschapsbelasting 20.000,- *) - Dividend 40.000,- + 60.000,- Saldo fiscale winst 188.250,- Wijzigingen in de toelaatbare reserves: Toename Onttrekking Herinvesteringsreserve terreinen 20.000,- Herinvesteringsreserve machines 15.000,- Onderhoudsreserve 15.000,- 200.000,- Assurantie eigen risico 10.000,- 30.000,- 230.000,- + 200.000,- + 11.750,- Deelnemingsvrijstelling: Dividend deelneming 30.000,- Belastbaar bedrag 18.250,- *) Uitwerking vennootschapsbelasting: Vooruitbetaalde Vpb. (vennootschappelijk) Balans 1/1 90.000,- Ontvangen 80.000,- Balans 31/12 10.000,- 90.000,- 90.000,- Te betalen Vpb. (vennootschappelijk) Betaald 100.000,- Balans 1/1 105.000,- Balans 31/12 5.000,- 105.000,- 105.000,- Vennootschapsbelasting (fiscaal) Betaald 100.000,- Ontvangen 80.000,- Onttrekking 20.000,- 100.000,- 100.000,- A.2. Over 2003 te vorderen Vpb.: 35% van € 18.250,- = € 6.387,50
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 A.3. a. “Voorziening latente belastingverplichtingen” op basis van de balansbenadering. (31-12-2003) Boekwaarden Tijdelijke verschillen Vennoot- (passief) (actief) schappelijk Fiscaal Belastbaar Verrekenbaar Overige Terreinen 600.000 580.000 20.000 Onroerende goederen € 1.036.250 737.500 298.750 Voorraad grondstoffen 440.000 367.500 72.500 Debiteuren 216.000 231.000 15.000 Herinvesteringsreserve machines 15.000 15.000 Onderhoudsreserve 15.000 15.000 Assurantie e/r *) 40.000 60.000 20.000 441.250 15.000 *) Vennootschappelijk: € 100.000,- – 3 × € 20.000,- = € 40.000,- Fiscaal: € 100.000,- – 4 × € 10.000,- = € 60.000,- Passieve latentie (per saldo): (€ 441.250,- – € 15.000,-) × 0,35 = € 149.187,50 . Voorziening latente belastingverplichtingen” op basis van de balansbenadering. (31-12-2002) Boekwaarden Tijdelijke verschillen Vennoot- (passief) (actief) schappelijk Fiscaal Belastbaar Verrekenbaar Overige Terreinen 500.000 500.000 Onroerende goederen 820.000 704.000 116.000 Voorraad grondstoffen 240.000 195.000 45.000 Debiteuren 198.000 214.000 16.000 Herinvesteringsreserve machines 20.000 20.000 Onderhoudsreserve 200.000 200.000 Assurantie e/r *) 60.000 70.000 20.000 391.000 16.000 *) Vennootschappelijk: € 100.000,- – 2 × € 20.000,- = € 60.000,- Fiscaal: € 100.000,- – 3 × € 10.000,- =
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Case 16 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case 16 A.1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online