{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Case 16 voorjaar 2008 - Case 16 Antwoorden zonder...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 16 Antwoorden zonder verklarende berekeningen en/of adequate toelichting worden niet gehonoreerd. HASSEBASSIE bv ONDERDEEL I Hassebassie bv te Havelte is een houtbewerkingsbedrijf, dat hardhouten kozijnen fabriceert in diverse afmetingen. Van dit bedrijf zijn gegeven in: Bijlage I: - de vennootschappelijke balans per 31 december 2002 (vóór winstverdeling); - de voorlopige vennootschappelijke balans per 31 december 2003 (vóór winstverdeling); - de voorlopige vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2003. Bijlage II: - de fiscale vermogensopstelling per 31 december 2002 en per 31 december 2003. Terreinen Op de terreinen wordt vennootschappelijk en fiscaal niet afgeschreven. In 2003 werd een terrein gekocht. Een in 2002 ontstane herinvesteringsreserve van € 20.000 dient fiscaal te worden aangewend. Onroerende goederen De onroerende goederen zijn per 1 januari 1997 aangekocht voor € 1.000.000. Op de aanschafprijs werd fiscaal een herinvesteringsreserve van € 200.000 in mindering gebracht. Op 1 juli 2003 is een renovatie gereedgekomen, waarvan alle uitgaven zowel vennootschappelijk als fiscaal werden geactiveerd. Fiscaal moet in 2003 op de geactiveerde uitgaven een onderhoudsreserve van € 200.000 in mindering worden gebracht. Op de onroerende goederen wordt jaarlijks vennootschappelijk 3% en fiscaal 2% van de aanschafprijs (inclusief de geactiveerde renovatie-uitgaven) afgeschreven. Hierbij worden restwaarden niet in aanmerking genomen. Over delen van een jaar wordt zowel vennootschappelijk als fiscaal naar evenredigheid afgeschreven. Machines Op de machines wordt jaarlijks zowel vennootschappelijk als fiscaal 20% van de aanschafprijs afgeschreven. Met restwaarden wordt geen rekening gehouden. Over delen van een jaar wordt zowel vennootschappelijk als fiscaal naar evenredigheid afgeschreven. Op 1 oktober 2003 werd een machine met een aanschafprijs van € 260.000 verkocht. Tot 1 oktober 2003 was op deze machine € 255.000 afgeschreven. De boekwinst wordt fiscaal gereserveerd. Geen van de overige machines is eind 2003 langer dan 4 jaar in gebruik.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Deelneming Hassebassie bv bezit een meerderheidsdeelneming in Neut bv. Vennootschappelijk wordt deze deelneming gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode. In 2003 is deze deelneming uitgebreid door overname van een pakket aandelen van een minderheids- aandeelhouder tegen betaling van € 40.000 in contanten. De nettovermogenswaarde van dit verworven pakket op het verkrijgingstijdstip was eveneens € 40.000. In 2003 werd op deze deelneming dividend ontvangen; hierop is de deelnemingsvrijstelling van toepassing. Fiscaal wordt de deelneming gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}