{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cases 17 en 18 uitwerking voorjaar 2008

Cases 17 en 18 uitwerking voorjaar 2008 - Uitwerking case...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Uitwerking case 17 en 18 ( Case 17: 1 t/m 4 en Case 18: 5 t/m 10) 1. De fiscale vermogensopstelling per 31 december 2004 samen. Fiscale vermogensopstelling Boomkensdiep bv per 31 december 2004 (bedragen in €) Gebouw 1.740.000 Fiscaal ondernemingsvermogen Deelnemingen (gegeven) 2.650.000 (inclusief fiscale reserves) 6.237.200 Voorraden 921.500 Garantievoorziening 54.000 Debiteuren 432.000 Crediteuren 36.300 Effecten 410.000 Tantièmes 30.000 Liquide middelen 204.000 6.357.500 6.357.500 Toelichtingen: Gebouw Zie hierna de rekeningen Deelnemingen Zie hierna de rekeningen Voorraden Zie hierna de rekeningen Debiteuren Zie hierna de rekeningen Effecten Gelijk aan vennootschappelijk Liquide middelen Gelijk aan vennootschappelijk Garantievoorziening Zie hierna de rekeningen Crediteuren Gelijk aan vennootschappelijk Tantièmes Zie winstverdeling Gebouwen (vennootschappelijk) Balans 1/1/2004 (gegeven) 2.080.000 Afschrijving 2004 (W-/V-rek.) 130.000 Balans 31/12/2004 (gegeven) 1.950.000 2.080.000 2.080.000 N.B. € 3.000.000 – 5 × € 120.000,- + € 200.000,- (herwaardering) – 4 × € 130.000,- = € 2.080.000,- Gebouwen(fiscaal) Balans 1/1/2004 (gegeven) 1.856.000 Afschrijving 2004 *) 116.000 Balans 31/12/2004 (saldo) 1.740.000 1.856.000 1.856.000 *) Afschrijving (fiscaal): € 130.000,- (BE) – € 100.000,- (HIR)/25 – € 200.000,- (herw)/20 = € 116.000,- of (€ 3.000.000,- – € 100.000,-)/25 = € 116.000,- NB. € 2.900.000,- – 9 × € 116.000,- = € 1.856.000,-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Deelnemingen (vennootschappelijk) Balans 1/1/2004 (gegeven) 2.200.000 Ontvangen dividend (gegeven) 200.000 Aankoop deelneming (gegeven) 1.000.000 Liquidatie-uitkering (gegeven) 70.000 Resultaat deelneming (gegeven) 500.000 Liquidatieverlies (saldo) 30.000 Balans 31/12/2004 (gegeven) 3.400.000 3.700.000 3.700.000 Goodwill (vennootschappelijk) Balans 1/1/2004 (gegeven) -0- Afschrijving (W-/V-rek.) 25.000 Aankoop deelneming (gegeven) 250.000 (gegeven en saldo) [= € 1.250.000 – € 1.000.000] Balans 31/12/2004 (gegeven) 225.000 250.000 250.000 Deelnemingen (fiscaal) Balans 1/1/2004 (gegeven) 1.700.000 Liquidatie-uitkering (gegeven) 70.000 Aankoop deelneming (gegeven) 1.250.000 Liquidatieverlies (saldo) 230.000 Balans 31/12/2004 (saldo) 2.650.000 (ook gegeven) 2.950.000 2.950.000 Voorraden (vennootschappelijk) Balans 1/1/2004 1.000.000 Kostprijs omzet (W-/V-rek.) € 25.027.500 [= € 950.000 (gegeven) × 100/95] Afboeking ( zie voorziening ) 22.500 Balans 31/12/2004 950.000 Inkopen ( saldo ) „ 25.000.000 [= € 902.500 (gegeven) × 100/95] € 26.000.000 € 26.000.000 Voorziening incourante voorraad (vennootschappelijk) Afboeking ( saldo ) 22.500 Balans 1/1/2004 50.000 Balans 31/12/2004 (= € 1.000.000 × 5% ) (= € 950.000 × 5% ) 47.500 Dotatie (W-/V-rek.) 20.000 70.000 70.000 Voorraad (31/12/2004) : € 950.000,- – € 47.500,- = € 902.500,-
Background image of page 2
3 Voorraden (fiscaal) Balans 1/1/2004 (Zie BE) 1.000.000
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}