{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cases 17 en 18 voorjaar 2008 - Case 17 en 18(Case 17 1 t/m...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Case 17 en 18 ( Case 17: 1 t/m 4 en Case 18: 5 t/m 10) BOOMKENSDIEP bv Onderdeel 1 Handelsonderneming Boomkensdiep bv in Zwolle heeft de voorlopige vennootschappelijke jaarrekening 2004 opgesteld. Begin 2005 moet de definitieve vennootschappelijke jaarrekening 2004 worden opgesteld, terwijl begin april 2005 het aangiftebiljet vennootschapsbelasting 2004 van Boomkensdiep bv moet worden ingevuld. Voor het verstrekken van deze informatie zijn beschikbaar: - de gegevens op bijlage I; - de gegevens op bijlage II; - de onderstaande aanvullende gegevens. Gebouw Het gebouw is op 1 januari 1995 aangeschaft ter vervanging van het oude bedrijfsgebouw. De aanschafprijs bedroeg € 3.000.000,-. Op 1 januari 2000 is van het gebouw de boekwaarde op basis van vervangingswaarde gestegen met € 200.000,-. Dit leidde vennootschappelijk tot een herwaardering van het gebouw, waarbij geen rekening werd gehouden met de belastinglatentie en de inhaalafschrijving. Fiscaal en vennootschappelijk wordt het gebouw in 25 jaar lineair afgeschreven. Bij de verkoop van het oude bedrijfsgebouw in 1994 is fiscaal een boekwinst behaald van € 100.000. Voor dit bedrag is een herinvesteringsreserve gevormd, die bij de aankoop van het gebouw op 1 januari 1995 is aangewend. Deelnemingen Het verloop van de post Deelnemingen over 2003 en 2004 is als volgt: Vennootschappelijk Fiscaal Balans 1 januari 2003 2.000.000,- 1.700.000,- Aandeel resultaat deelnemingen 600.000,- ----- Dividend deelnemingen 400.000,- ----- Balans 31 december 2003 2.200.000,- 1.700.000,- Balans 1 januari 2004 2.200.000,- 1.700.000,- Aankoop deelneming 1.000.000,- 1.250.000,- Aandeel resultaat deelnemingen 500.000,- -----,- Liquidatie deelneming 100.000,- 300.000,- Dividend deelnemingen 200.000,- -----,- Balans 31 december 2004 3.400.000,- 2.650.000,-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 De deelnemingen worden vennootschappelijk gewaardeerd volgens de vermogens- mutatiemethode met als eerste boekwaarde de nettovermogenswaarde. Fiscaal worden de deelnemingen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Op de resultaten uit deelnemingen is de deelnemingsvrijstelling van toepassing.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Cases 17 en 18 voorjaar 2008 - Case 17 en 18(Case 17 1 t/m...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online