Uitwerkingen BEL hoofdstuk 3 - V 3.3 Bepaling van het...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: V 3.3 Bepaling van het belastbare bedrag door vermogensvergelijking. W = E – B + (O – S) (Bedragen in €) Fiscaal ondernemingsvermogen per 31 december 2000 600.000,- Fiscaal ondernemingsvermogen per 1 januari 2000 500.000,- Vermogensverschil in 2000 100.000,- Vermogensstortingen Opbrengst aandelen (2000 × € 24) – 48.000,- 52.000,- Vermogensonttrekkingen Dividend in contanten (gegeven) 20.000,- Vennootschapsbelasting (gegeven) 65.000,- Inkoop eigen aandelen (400 × € 25) 10.000,- + 95.000,- Belastbare winst 147.000,- Belasting (= 35% van € 147.000 = € 51.450) V 3.9 a. Journaalpost van Recreatie BV van deze transactie. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 1.. Bankschuld 1) 450.000,- Aan 1.. Vordering op A 350.000,- Aan 0.. Verlies 100.000,- Uit de verkoopopbrengst van de twee privé woonhuizen van de heer A verkocht. Volgens de mededeling van de bank in februari 2001 neemt de bankschuld met dit bedrag af en is hiermede de Vordering op A (van Recreatie BV)...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Uitwerkingen BEL hoofdstuk 3 - V 3.3 Bepaling van het...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online