{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Uitwerkingen BEL hoofdstuk 4 - V 4.5 a De rekeningen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 V 4.5 a. De rekeningen Gebouwen en Inventaris op de Fiscale vermogensopstelling per 31 december 2001. Gebouwen (BE) Boekwaarde 1 januari 2001 Afschrijvingen over 2001 (RR) 125.000 Historische uitgaafprijzen (geg.) 1.300.000 (gegeven) Herwaarderingen (geg.) 600.000 Actuele prijzen 1.900.000 Boekwaarde 31 december 2001 Historische uitgaafprijzen ? Investeringen X Herwaarderingen ? Actuele prijzen (gegeven) 2.375.000 . . . . . . . . . . . . Boekwaarde 1 januari 2002 Historische uitgaafprijzen Herwaarderingen Actuele prijzen (gegeven) 2.375.000 X = € 600.000 Afschrijvingspercentage: = [€ 125.000 / (€ 1.900.000 + € 600.000)] × 100% = 5% , of = [€ 125.000 / (€ 2.375.000 + € 125.000)] × 100% = 5% Gebouwen (Fiscaal) Boekwaarde 1 januari 2001 Historische uitgaafprijzen 1.500.000 Afschrijvingen over 2001 (RR) 100.000 ( 5% van € 1.500.000 + Investeringen (zie ook BE) 500.000 + € 500.000 ) [€ 600.000 (BE) – € 100.000 Boekwaarde 31 december 2001 (herinvesteringsreserve)] Historische uitgaafprijzen Y . . . . . . . . . . . . Boekwaarde 1 januari 2002 Historische uitgaafprijzen Y Y = € 1.900.000 Inventaris (BE) Boekwaarde 1 januari 2001 Afschrijvingen over 2001 (RR) 150.000 Historische uitgaafprijzen (geg.) 650.000 (gegeven) Herwaarderingen (geg.) 150.000 Actuele prijzen 800.000 Verkoop (gegeven) 100.000 Boekwaarde 31 december 2001 ? Investeringen Q Historische uitgaafprijzen ?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Uitwerkingen BEL hoofdstuk 4 - V 4.5 a De rekeningen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online