Uitwerkingen BEL hoofdstuk 5 - 1 V 5.1 Ten onrechte staat...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 V 5.1 Ten onrechte staat in de tekst van de opgave “voorbeeld 5.2”; dat moet zijn voorbeeld 5.1 . Aansluitingsoverzicht Fiscaal resultaat – + Bedrijfseconomische resultaat na belasting € 71.000 Fiscaal geen, of minder kosten: Inkoopprijs omzet € 6.000 Afschrijvingskosten „ 2.000 Belasting over de winst „ 37.000 Fiscaal wel, of meer kosten: Voorziening € 2.000 Tantièmes „ 4.500 Fiscaal geen, of minder opbrengsten: Resultaat op verkoop inventaris „ 12.500 (toegevoegd aan de herinvesteringsreserve) Fiscaal wel, of meer opbrengsten: Resultaat op beleggingen „ 500 Tellingen € 19.000 € 45.500 Saldo € 26.500 „ 26.500 Belastbare winst € 97.500 V 5.4 EXTRA Voorziening onderhoud (BE) Balans per 1 januari 2002 (geg.) 50.000 Afname “Vooruitbetaalde kosten” 13.000 (gegeven) Over 2002 betaalde kosten Y Dotatie voorziening 510.000 Balans per 31 december 2002 60.000 Afname “Nog te betalen kosten” 2.000 (gegeven) . . . . . . . . . . . . Balans per 1 januari (2003) 60.000 De over 2002 betaalde onderhoudskosten ( Y ): € 489.000. Voorziening onderhoud (Fiscaal) Over 2002 betaalde kosten 489.000 Balans per 1 januari 2002 (geg.) 20.000 (Zie hiervoor BE) (gegeven) Balans per 31 december 2002 18.000 Dotatie voorziening Z (gegeven) . . . . . . . . . . . . Balans per 1 januari (2003) 18.000 De fiscale dotatie in 2002 aan de Voorziening ( Z ): € 487.000. 2 Anders (door vermogensvergelijking): *) Fiscaal resultaat 2002 Vermogen 1-1-2002 t.o.v. BE resultaat 2002 BE F – + Debet Vooruitbetaalde onderhoudskosten 28.000 -0- 28.000 28....
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 5

Uitwerkingen BEL hoofdstuk 5 - 1 V 5.1 Ten onrechte staat...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online