{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Uitwerkingen BEL hoofdstuk 6 - V 6.6 a De fiscale...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 V 6.6 a. De fiscale boekwaarde van: 1. het gebouw; 2. de installatie; 3. de machines. Gebouw Aankoopprijs (zie BE) 1.800.000 Herinvesteringsreserve 200.000 1.600.000 Afschrijvingen: (11,5 × € 40.000) 460.000 Fiscale boekwaarde per 1 januari 2002 1.140.000 Afschrijvingen: fiscaal per jaar: € 1.600.000/40 = 40.000 BE per jaar: € 1.800.000/40 = 45.000 aantal verstreken jaren: € 517.500/€ 45.000 = 11,5 Installatie Aankoopprijs (zie BE) 185.000 Afschrijvingen: (2 × € 55.000) 110.000 Fiscale boekwaarde per 1 januari 2002 75.000 Afschrijvingen BE per jaar: (€ 185.000 – € 20.000)/10 = 16.500 aantal verstreken jaren: € 33.000/€ 16.500 = 2 Fiscaal per jaar: (€ 185.000 – € 20.000)/3 = 55.000 Machines Aankoopprijs (zie tabel) 1.120.000 Afschrijvingen: 487.000 Fiscale boekwaarde per 1 januari 2002 633.000 Afschrijvingen (cumulatief) A: (€ 500.000/10) × 6 = € 300.000 B: (€ 420.000/10) × 3,5 = € 147.000 C: (€ 200.000/10) × 2 = 40.000 b. Journaalpost van de verkoop van de machine uit groep A op 1 juli 2002. Journaal
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Uitwerkingen BEL hoofdstuk 6 - V 6.6 a De fiscale...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online