Uitwerkingen BEL hoofdstuk 7 - (€ 350.000/8 „ 43.750...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 V 7.9 a. De journaalposten van: 1. de jaarlijkse fiscale afschrijvingen; 2. de maandelijkse bedrijfseconomische afschrijvingen. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 1. 2.. Fiscale afschrijving machines 25.000,- Aan 0.. Afschrijving machines 25.000,- (€ 250.000/10) 2. 4.. Afschrijvingskosten machines 3.645,83 Aan 2.. Bedrijfsec. afschrijving machines 3.645,83 [(€ 350.000/8) /12] b. De splitsing van het verschil tussen de fiscale en de bedrijfseconomische afschrijving in: 1. een levensduurverschil; en 2. een waardeverschil. Bedrijfseconomische afschrijving (€ 350.000/8) 43.750 Fiscale jaarlijkse afschrijving (€ 250.000/10) 25.000 18.750 Waarderingsverschil: historische kosten (€ 250.000/8) 31.250 actuele waarde
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (€ 350.000/8) „ 43.750 € 12.500 Levensduurverschil: bedrijfseconomisch (€ 250.000/8) € 31.250 Fiscaal (€ 250.000/10) „ 25.000 „ 6.250 € 18.750 c. De journaalpost van het saldo van rubriek 2 aan het einde van het jaar. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 2.. Bedrijfsec. afschrijving machines 43.750,- Aan 2.. Fiscale afschrijving machines 25.000,- Aan 2.. Levensduurverschillen 6.250,- Aan 2.. Waardeverschillen 12.500,- d. De journaalpost van de herwaardering begin 2003 Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 2.. Correctie waardering machines 17.500,- (5% van € 350.000) Aan 2.. Waardeverschillen 10.937,50 [5% van (5 × € 43.750)] Aan 2.. Herwaarderingsreserve 6.562,50...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online