{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Uitwerkingen BEL hoofdstuk 8 - V 8.8 a De kolommenbalans...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 V 8.8 a. De kolommenbalans per 31 december 2001. proefbalans saldibalans w-/v rekening balans debet credit debet credit debet credit debet credit 0.. Machines 72.000 72.000 72.000 0.. Afschrijving machines 12.000 12.000 12.000 2.. Fiscale afs. machines 4.800 4.800 2.. Bedr. ec. afschr. mach. 7.600 7.600 2.. Corr. afschr. machines 7.000 7.000 7.000 2.. Corr. waard. . machines 4.000 4.000 4.000 Fiscaal Bedrijfseconomisch Aankoopprijs € 72.000 € 76.000 Afschrijving per jaar (€ 72.000/15) 4.800 (€ 76.000/10) 7.600 1 juli 1999 t/m 31 december 2001 2,5 jaar 2,5 jaar Cumulatieve afschrijving 12.000 19.000 Boekwaarde € 60.000 € 57.000 Correctie waardering: 4.000 (€ 76.000 – € 72.000) Correctie afschrijvingen: 7.000 (€ 19.000 – € 12.000) 0.. M. 0.. Afs. M. 2.. Fisc. Afs. 2.. BE Afs. 72.000 12.000 1. 2. 0.. Corr. Waard.M. 0.. Corr. Afs. M. 4.000 7.000 3. 1) fiscale afschrijving, jaarlijks te boeken op 31 december.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Uitwerkingen BEL hoofdstuk 8 - V 8.8 a De kolommenbalans...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online