Uitwerkingen BEL hoofdstuk 10 - V 10.10 a. De...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 V 10.10 a. De verschillenposten voor de gegevens 1 tot en met 9. Partiële resultatenrekening Verschillenposten BE debet credit Fiscaal Debet Tantièmes 0 1) 7.500 7.500 Giften 8.240 3) 3.240 5.000 Afschrijvingskosten . . . . . . 4) 2.640 6) 1.500 . . . . . Resultaat verkoop machine 1.000 5) 1.000 -0- Onderhoudskosten . . . . . . 7) 2.000 . . . . . . Grondstoffenkosten . . . . . . 8) 5.000 . . . . . . Vennootschapsbelastinglast . . . . . . . . . . . . Resultaat 150.000 3) 3.240 1) 7.500 129.600 5) 1.000 2) 23.000 6) 1.500 4) 2.640 7) 2.000 8) 5.000 Credit Opbrengst deelneming 23.000 2) 23.000 Totaal 45.880 45.880 Het fiscale resultaat is al met al € 20.400 lager dan het bedrijfseconomische resultaat. Toelichting Ad 1) Fiscaal lager resultaat, omdat de tantièmes een kostenpost vormen. € -0- (BE) – € 7.500 (F) = € 7.500 Ad 2) Fiscaal lager resultaat, omdat het resultaat van de deelneming niet meetelt. € 23.000 (BE) – € -0- (F) = € 23.000 Ad 3) Fiscaal lager resultaat, omdat de giften deels niet geaccepteerd worden. € 8.240 (BE) – € 5.000 (F)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 3

Uitwerkingen BEL hoofdstuk 10 - V 10.10 a. De...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online