{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Uitwerkingen IS hoofdstuk 2 - V 2.8 a Balans per 1 april...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
V 2.8 a. Balans per 1 april Debet Credit Gebouwen 150.000Eigen vermogen 119.800 Voorraad goederen 40.000winstsaldo 24.000 Debiteuren 50.000Hypothecaire lening o/g 120.000 Vooruit betaalde verzekeringspremie 5.000Crediteuren 20.000 ABN AMRO Bank 30.000Te betalen interest 1.200 Kas 10.000 285.000 285.000 b. Journaal datum document Grootboekrekeningen Debet Credit Telling beginbalans 285.000 285.000 2-aprB20 110 Bank 4.000 Aan 130 Debiteuren 4.000 5-aprF27 130 Debiteuren 5.000 850 Verkoopresultaat 3.000 Aan 700 Voorraad goederen 8.000 9-aprB21 077 Hypothecaire lening o/g 10.000 Aan 130 aan Bank 10.000 11-aprI44 700 Voorraad goederen 7.000 Aan 140 Crediteuren 7.000 14-aprB22 140 Crediteuren 7.000 Aan 110 ABN AMRO Bank 7.000 18-aprVC18 700 Voorraad 1.000 850 Verkoopresultaat 1.100 Aan 130 Debteuren 2.100 22-aprK47 490 Verkoopkosten 120 Aan 100 Kas 120 25-aprK48 100 Kas 8.000 Aan 700 Vorraad goederen 5.000 Aan 850 Vekoopresultaat 3.000 26-aprIC6 140 Crediteuren 500 Aan 700 Vooraad goederen 500 30-aprD19 460 Vezekeringskosten 500 Aan 190 Voruitbetaalde verzekeringspremie 500 30-aprD20 430 Afschrijvingskosten 250 Aan 001 Gebouwen 250 30-aprD21 435 Interestkosten 600 Aan 192 Te betalen interest 600 Totaal 333.070 333.070
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Grootboekrekeningen: geopend, bijgewerkt, afgesloten en geopend. 0.. Gebouwen 1-apr van balans € 150.000 D20 € 250 naar balans € 149.750 € 150.000 € 150.000 1 mei van balans € 149.750 7.. Voorraden 1-apr van balans € 40.000 F27 € 8.000
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Uitwerkingen IS hoofdstuk 2 - V 2.8 a Balans per 1 april...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online