Uitwerkingen IS hoofdstuk 5 - V 5.5 N.B In deze opgave is...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
V 5.5 N.B. In deze opgave is niet helemaal duidelijk of het prijsverschil bij ontvangst van de factuur, of ontvangst van de goederen geboekt moet worden. Anders gezegd: is 310 Inkopen groendstoffen tegen vvp? a. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit a.1. 310 Inkopen 16.000,- (16 000 × € 1,-) 180 Te vorderen omzetbelasting 2.432,- Aan 140 Crediteuren 15.232,- Aan 320 Prijsverschillen bij inkoop 3.200,- a.2. 300 Voorraad gondstoffen 16.000,- Aan 310 Inkopen grondstoffen 16.000,- (16 000 × € 1,-) a.3. 400 Verbruik grondstoffen 10.000,- Aan 300 Voorraad gondstoffen 10.000,- (10 000 × € 1,-) a.4. 600 Grondstoffenverbruik 10.000,- Aan 499 Overboekingsrekening 10.000,- (10 000 × € 1,-) a.5. 700 Voorraad gereed produkt 52.800,- (1 200 × € 44,-) Aan 610 Toegestaan grondstoffenverbruik 9.600,- (1 200 × 8 × € 1,-) Aan 611 Toegestane directe loonkosten 28.800,- (1 200 × 2 × € 12,-) Aan 612 Toegestane indirecte fabricagekosten 14.400,- (1 200 × 1 × € 12,-) b. Het prijsresultaat op inkopen: rekening 320 Prijsverschillen bij inkopen. c.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 4

Uitwerkingen IS hoofdstuk 5 - V 5.5 N.B In deze opgave is...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online