Uitwerkingen IS hoofdstuk 6 - 1 V 6.4 Journaalposten....

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 V 6.4 Journaalposten. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit a. 600 Direct grondstoffenverbruik 30.000,- Aan 300 Voorraad grondstoffen 30.000,- (of 499) (gegeven) b. 630 Betaalde directe loonkosten 78.000,- Aan 240 Tussenrekening lonen 78.000,- (of 499) (gegeven) c. 520 Indirecte fabricagekosten 15.600,- 530 Indirecte verkoopkosten 44.000,- Aan 499 Overboekingsrekening 59.600,- (bedragen gegeven) d. 602 Toeslag indirecte fabricagekosten 16.200,- Aan 521 Gedekte indirecte fabricagekosten 16.200,- (15% van € 108.000,-) e. 830 Toeslag indirecte verkoopkosten 45.000,- Aan 531 Gedekte indirecte verkoopkosten 45.000,- (20% van € 225.000,-) f. 599 Overboekingsrekening 1.600,- Aan 920 Resultaat op indirecte kosten 1.600,- 520 + 530: € 59.600,- 521 + 531: € 61.200,- 2 V 6.22 a. Journaalposten: 1 t/m 5. Journaal Datum document Grootboekrekeningen Debet Credit 1. 130 Debiteuren 907.970,- 830 Rabatten 77.000,- Aan 840 Brutoverkoopprijs van de verkopen 840.000,- Aan 181 Te betalen omzetbelasting 144.970,- (bedragen zijn gegeven) + 800 Voorgecalc. fabr. kosten van de verk. 598.000,- 598....
View Full Document

This note was uploaded on 11/06/2010 for the course ACCOUNTING none taught by Professor Unknown during the Fall '08 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 4

Uitwerkingen IS hoofdstuk 6 - 1 V 6.4 Journaalposten....

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online